Taso 1 - Matkojen ja kuljetusten palvelutaso

Tasolla 1 seurataan matkojen ja kuljetusten palvelutasoa: toimiiko liikennejärjestelmä jatkuvasti odotuksia ja tavoitteita vastaavalla tavalla?

Matkojen toimintavarmuus - Toimiiko liikennejärjestelmä kansalaisten odotusten mukaisesti?

Kyllä pääsääntöisesti toimii. Kansalaisten tyytyväisyyttä liikennejärjestelmään seurataan asiakastutkimuksiin perustuvien mittareiden avulla. Ne kertovat miten käyttäjät kokevat liikennepalveluiden saatavuuden, matka-aikojen ennakoitavuuden ja täsmällisyyden sekä liikenneympäristön olosuhteet. Viimeksi mainitun osalta kansalaiset toivoisivat parannusta kävely- ja pyöräilyreittien talvikunnossapitoon sekä pyörien pysäköintimahdollisuuksiin.

Palvelutaso

Kansalaisen tyytyväisyys matka-aikojen ennakoitavuuteenKansalaiset ovat tyytyväisiä matka-aikojen ennakoitavuuteen sekä omalla asuinseuduilla tehdyillä että pitkillä (yli 100 km) työ- ja opiskelumatkoilla. Asteikolla 1-5 keskiarvo oman asuinseudun matkoilla oli 3,86 vuonna 2011, 3,89 vuonna 2013 ja 3,95 vuonna 2015 sekä pitkillä matkoilla 3,59 vuonna 2011, 3,58 vuonna 2013 ja 3,73 vuonna 2015.Vuonna 2017 tyytyväisyyys oman asuinseudun matka-aikojen ennakoitavuuteen oli 3,81 ja pitkien matkojen matka-aikojen ennakoitavuuteen 3,58. Molempien osalta tyytyväisyys on siis laskenut hieman.
Kansalaisten tyytyväisyys joukkoliikenteen toimintavarmuuteenHSL-alueen joukkoliikenteen matkustajat ovat tyytyväisiä liikennöinnin täsmällisyyteen. Asteikolla 1-5 keskiarvo oli 3,7 vuonna 2011, 3,93 vuonna 2012, 3,97 vuonna 2013, 4,04 vuonna 2014 , 4 vuonna 2015 ja 3,98 vuonna 2016.Vuonna 2017 matkustajat antoivat HSL-joukkoliikenteen täsmällisyydelle arvosanaksi 3,91 eli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Kansalaisten tyytyväisyys taksipalveluiden saatavuuteen ja laatuun.Vuonna 2015 taksipalveluiden saatavuus ja laatu erotettiin erillisiksi kysymyksikseen, joten sitä ei voi täysin verrata aikaisempien vuosien vastauksiin (2011: 3,87 ja 2013: 3,69). Vuonna 2015 asiakkaat olivat tyytyväisiä sekä saatavuuteen antaen arvosanaksi 3,81 että laatuun antaen arvosanaksi 3,83.Vuonna 2017 saatavuuden arvosana oli 3,85 ja laadun 3,39 eli saatavuus on hieman parantunut, mutta laadun koetaan heikenneen.
Kansalaisten tyytyväisyys pyöräilyolosuhteisiinToimintavarmuusmittariin valittujen pyöräilyn palvelutasotekijöiden keskiarvo oli 3,12 vuonna 2011, 3,05 vuonna 2013 ja 3,09 vuonna 2015. Tyytymättömiä oltiin reittien kunnossapitoon talvella sekä pysäköintimahdollisuuksiin asemilla ja pysäkeillä.Vuonna 2017 valittujen palvelutasotekijöiden keskiarvo oli 3,15. Kaikkien palvelutasotekijöiden koettiin parantuneen hieman. Tyytymättömimpiä oltiin edelleen reittien talvikunnossapitoon.
Kansalaisten tyytyväisyys jalankulun palvelutasoonToimintavarmuusmittariin valittujen jalankulun palvelutasotekijöiden keskiarvo oli 3,45 vuonna 2011, 3,35 vuonna 2013 ja 3,42 vuonna 2015. Tyytymättömimpiä oltiin reittien kunnossapitoon talvella.Vuonna 2017 valittujen palvelutasotekijöiden keskiarvo oli 3,45 eli tyytyväisyys on lähes samalla tasolla kuin vuonna 2015. Tyytymättömimpiä oltiin edelleen reittien talvikunnossapitoon.

Kuljetusten ja logistiikan toimintavarmuus – Toimiiko liikennejärjestelmä yritysten odotusten mukaisesti?

Yritysten kokemus kuljetusten matka-aikojen ennustettavuudesta ja täsmällisyydestä kertoo liikennejärjestelmän toimintavarmuudesta. Kansainvälisesti katsottuna Suomen logistiikan täsmällisyys on korkealla tasolla, mutta parannettavaa on. Yritykset pitävät tie-, lento- ja alusliikennettä itselleen erittäin merkittävinä, joten tähän nähden niiden matka-aikojen ennustettavuus ja täsmällisyys on alhaisella tasolla. Parannusta on kuitenkin tapahtunut erityisesti rataliikenteessä, mutta tieliikenne pitää silti johtopaikkaa kuljetusten täsmällisyydessä.

Palvelutaso

Yritysten tyytyväisyys logistiikan toimitusketjujen täsmällisyyteenKansainvälisesti vertailtuna yritykset ovat tyytyväisiä toimitusten täsmällisyyteen Suomessa. Logistiikka-alan ammattilaiset antoivat toimitusten täsmällisyydelle arvosanaksi 4,18 vuonna 2007, 4,08 vuonna 2010, 4,10 vuonna 2012 , 3,8 vuonna 2014 ja 4,14 vuonna 2016.Vuonna 2018 yritykset antoivat toimitusten täsmällisyydelle arvosanaksi 4,28.
Elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusaikojen täsmällisyyteen ja ennustettavuuteen tieverkollaElinkeinoelämän tyytyväisyys tiekuljetusten matka-aikojen täsmällisyyteen ja ennustettavuuteen oli 3,6 vuonna 2011 ja 3,3 vuosina 2013 ja 2015. Tyytyväisyys on siis jäänyt alhaiselle tasolle varsinkin verrattaessa sitä ennustettavuuden ja täsmällisyyden merkittävyysarvoon, joka oli 4,3 vuosina 2013 ja 2015.Vuoden 2017 kyselyssä arvio tiekuljetusten matka-aikojen täsmällisyydestä ja ennustettavuudesta nousi 3,6:een.
Elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusaikojen täsmällisyyteen ja ennustettavuuteen rataverkollaElinkeinoelämän tyytyväisyys ratakuljetusten matka-aikojen täsmällisyyteen ja ennustettavuuteen on jäänyt varsin alhaiselle tasolle viime vuosina. Arvosana oli 2,7 vuonna 2011, 2,8 vuonna 2013 ja jälleen 2,7 vuonna 2015. Ratakuljetusten täsmällisyys ja ennustettavuus on tärkeää yrityksille , sillä sen merkittävyyden arvo oli 4,2 vuonna 2015.Vuoden 2017 kyselyssä arvio ratakuljetusten matka-aikojen täsmällisyydestä ja ennustettavuudesta nousi selvästi ollen 3,2.
Elinkeinoelämän tyytyväisyys alusliikenteen aikataulujen pitävyyteenTyytyväisyys linjaliikenteen aikataulujen pitävyyteen oli 3,2 vuonna 2011 ja 3,5 vuosina 2013 ja 2015. Tyytyväisyys alusliikennepalvelun antaman ETA (estimated time of arrival) –aikataulun pitävyyteen oli 3,1 vuonna 2011, 3,5 vuonna 2013 ja 3,4 vuonna 2015. Tyytyväisyys aikataulujen pitävyyteen on alhaisella tasolla, kun sitä verrataan korkeaan merkittävyysarvoon, joka linjaliikenteen aikataulujen pitävyyden osalta oli 4,2 ja ETA-aikataulujen osalta 4,4 vuonna 2015.Vuoden 2017 Elinkeinoelämän asiakastutkimuksessa ei ole kysytty alusliikenteen aikataulujen pitävyyden merkittävyyttä eikä tyytyväisyyttä.
Elinkeinoelämän tyytyväisyys lentoliikenteen toimintavarmuuteenYritysten tyytyväisyys lentokuljetuksiin oli 3,5 vuonna 2011, 3,1 vuonna 2013 ja 3,2 vuonna 2015. Tyytyväisyys on siten alhaisella tasolla, mutta lentokuljetusten merkitys yrityksille on alhainen. Vuonna 2015 se sai arvon 2,4.Vuoden 2017 asiakastutkimuksessa ei ole kysytty lentokuljetusten merkitystä eikä tyytyväisyyttä lentokuljetuksiin.

Liikennetiedotuksen toimintavarmuus – Ovatko kansalaiset ja yritykset tyytyväisiä liikenne- ja joukkoliikennetiedotukseen?

Liikennetiedotuksen toimintavarmuutta kuvaa yksityishenkilöiden ja raskaan liikenteen edustajien kokemus liikennetiedotuksen luotettavuudesta ja kansalaisten kokemus joukkoliikennetiedotuksen luotettavuudesta. Sekä yksityishenkilöt että raskaan liikenteen edustajat ovat tyytyväisiä liikenteen häiriöstä ja tietöistä tiedottamiseen. Joukkoliikenteen aikatauluja, reittejä ja hintoja koskevaan tiedottamiseen ollaan myös tyytyväisiä.

Palvelutaso

Yksityishenkilöiden tyytyväisyys liikennetiedotukseenYksityishenkilöt ovat tyytyväisiä liikennetiedotukseen. Liikenteen häiriöistä tiedottamisen arvosana oli 3,43 vuonna 2012, 3,49 vuonna 2014 ja 3,43 vuonna 2016. Tietöistä tiedottamisen arvosana oli 3,43 vuonna 2012, 3,46 vuonna 2014 ja 3,42 vuonna 2016.Vuonna 2018 yksityishenkilöt antoivat liikenteen häiriöistä tiedottamiselle arvosanaksi 3,5 ja tietöistä tiedottamiselle 3,49 eli tyytyväisyys on parantunut.
Raskaan liikenteen edustajien tyytyväisyys liikennetiedotukseenRaskaan liikenteen edustajat ovat tyytyväisiä liikennetiedotukseen. Liikenteen häiriöistä tiedottamisen arvosana oli 3,41 vuonna 2012, 3,44 vuonna 2014 ja 3,47 vuonna 2016. Tietöistä tiedottamisen arvosana oli 3,36 vuonna 2012, 3,33 vuonna 2014 ja 3,41 vuonna 2016.Vuonna 2018 raskaan liikenteen edustajat antoivat liikenteen häiriöistä tiedottamiselle arvosanaksi 3,47 ja tietöistä tiedottamiselle 3,42.
Tyytyväisyys tiedon saamiseen joukkoliikenteen reiteistä, aikatauluista ja hinnoistaKansalaiset ovat tyytyväisiä tiedon saamiseen joukkoliikenteen reiteistä, aikatauluista ja hinnoista, mutta tyytyväisyys on hieman laskenut viime vuosina. Arvosana oli 3,57 vuonna 2011, 3,50 vuonna 2013 ja 3,45 vuonna 2015.Vuonna 2017 arvosana oli 3,39 eli tyytyväisyys on laskenut edelleen.

 

Lähteet

HSL: HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus. Syksy 2016. 5/2017.

HSL: HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus. Syksy 2017. 5/2018.

Kiiskilä K. ja Tuominen J: Kansalaisten tyytyväisyys liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin. Kyselytutkimus 2015. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 52/2015.

Kiiskilä K. ja Tuominen J: Kansalaisten tyytyväisyys liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin. Kyselytutkimus 2017. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 45/2017.

Liikennevirasto: Elinkeinoelämän asiakastutkimus 2015.

Liikennevirasto: Elinkeinoelämän asiakastutkimus 2017.

Liikennevirasto: Liikenneviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus. Valtakunnallinen raportti - kesä 2016.

Liikennevirasto: Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus. Kesä 2018.

World Bank: Logistics Performance Index.