Ilma-alusten hallinnan menetys lennon aikana (LOC-I)

Tilakuva 2021

Vuonna 2021 raportoitiin 26 tapausta, joissa ilma-aluksen hallinta menetettiin lennon aikana. Määrä oli hieman edellisvuotta (24) suurempi ja selvästi vuosien 2013-2020 keskiarvon (16,5) yläpuolella. Tapahtumien määrän kasvua viime vuosina selittää dronetoiminnan lisääntyminen. Viime vuoden tapauksista 18 tapahtui droneille.

Suomalaisessa miehitetyssä ilmailussa hallinnan menetyksiä tapahtui 7, eli hieman edellisvuotta (5) enemmän ja likimain vuosien 2013-2020 keskiarvon (7,6) verran. Hallinnan menetysten määrä viime vuosina on pysynyt kohtuullisen pienenä, mikä onkin toivottavaa, sillä hallinnan menetys hyvin tyypillisesti johtaa joko onnettomuuteen tai vakavaan vaaratilanteeseen. Viime vuoden tapauksista 4 johti onnettomuuteen ja 2 vakavaan vaaratilanteeseen.

Kaupallisessa ilmakuljetuksessa hallinnan menetys-tilanteet ovat harvinaisia, eikä niitä viime vuonnakaan tapahtunut.

Yleis- ja harrasteilmailussa hallinnan menetys-tilanteita oli 6, yleisilmailussa 3 ja harrasteilmailussa 3. Määrä oli hivenen vuosien 2013-2020 keskiarvon (7,4) alapuolella.
Kaikki harrasteilmailun tapaukset johtivat onnettomuuteen ja yleisilmailussa 1 johti onnettomuuteen ja 1 vakavaan vaaratilanteeseen.

Yleisilmailun onnettomuudessa myös menehtyi 1 henkilö. Tästä onnettomuudesta Onnettomuustutkintakeskus aloitti tutkinnan L2021-03. (Ulkoinen linkki)
Vuosina 2013-2020 suomalaisessa siviili-ilmailussa on tapahtunut 12 kuolemaan johtanutta onnettomuutta ja näistä yhdessätoista on arvioitu lennon aikana tapahtuneen ilma-aluksen hallinnan menetyksen olleen yhtenä syynä tapahtumaan. Toki jokaisessa hallinnan menetyksessä taustalla on vielä useita muita myötävaikuttavia tekijöitä. Esimerkiksi viime vuoden kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa on Onnettomuustutkintakeskuksen julkaisemien alustavien tietojen mukaan taustalla toisen ohjaajan sairaskohtaus.

Muissa vuoden 2021 hallinnan menetys-tilanteissa suuressa osassa tuuliolosuhteilla oli myötävaikuttava rooli koneen hallinnan menetyksessä. Viime vuosina onkin ollut havaittavissa erilaisten lentoon vaikuttavien sääilmiöiden määrän kasvu. Lentäjiltä tämä edellyttää kattavaa sääolosuhteiden selvittämistä ennen lentoa, säätilanteen seurantaa lennon aikana, ja kykyä reagoida yllättäviin tuulen suunnan tai nopeuden muutoksiin esimerkiksi laskeutumisen tai lentoonlähdön aikana.

Dronetoiminnassa raportoitiin vuonna 2021 18 hallinnan menetys-tilannetta, eli hieman edellisvuotta (17) enemmän ja vuosien 2016-2020 keskiarvoa (13,5) enemmän. Näissä tapauksissa myötävaikuttavina tekijöinä olivat niin tekniset vikaantumiset, käyttäjän virheet, kuin säätekijätkin. Kasvanut raportointiaktiivisuus on ollut myös yksi tekijä tapausmäärien kasvuun.

LOC-I-tilanteisiin myötävaikuttavia tapaustyyppejä

 

Alempana tarkemmin kuvattujen laserhäirinnän, lintutörmäysten ja tulipalot & savuhainnot-tapausten lisäksi muita ilma-aluksen hallinnan menetykseen mahdollisesti myötävaikuttavia ja seurattavia tapaustyyppejä ovat mm. ilma-aluksen nopeusrajojen alitukset tai ylitykset, jättöpyörteestä johtuneet vaaratilanteet, jäänpoiston- ja ehkäisyn puutteet, ohjainjärjestelmäviat sekä erilaiset ilma-aluksen kuormaukseen liittyvät poikkeamat, kuten kuorman asettelu kuormausohjeen vastaisesti tai virheet kuorman kiinnittämisessä tai painolaskelmissa.
Viime vuonna näiden tapausten määrät pääosin pysyivät joko aiempien vuosien tasolla tai hieman laskivat.

Sen sijaan varsinkin suhteessa pienehköihin operaatiomääriin oli nähtävissä kasvua poikkeamailmoituksissa jäänpoiston ja -ehkäisyn puutteista.
Tällaisiksi luokiteltuja tapauksia oli viime vuonna 27, kun vuosien 2013-2020 keskiarvo oli 12,6. Ilmoitukset koskivat esimerkiksi jollain tavoin puutteellisesti tehtyä jäänpoisto/estoaineen levitystä tai vääräntyyppisen seoksen käyttöä tai muuta poikkeamaa jäänpoistomenettelyissä. Lentokoneen pinnoille kertyvä jää voi merkittävästi vaikuttaa koneen lento-ominaisuuksiin, ja pahimmillaan johtaa koneen hallinnan menetykseen. Traficom julkaisi syksyn 2021 aikana turvallisuustiedotteita, joissa käsiteltiin erityisesti talvitoimintaa, ml. jäätämisen vaikutuksia. Täältä (Ulkoinen linkki)löydät ulkomaisille lentoyhtiöille suunnatun tiedotteen ja täältä  (Ulkoinen linkki)yleis- ja harrasteilmailijoille tarkoitetun.

Aiemmat vuosikatsaukset löydät löydät graafien alapuolella olevista linkeistä. 

Ilma-aluksen hallinnan menetys ilmassa (LOC-I) 2021 (sisältää kaikki osa-alueet, ml. dronet)

Ilma-aluksen hallinnan menetys ilmassa (LOC-I) osa-alueittain 2004-2021 (ei dronet, valtion ilmailu tai ulkomaiset)