Kiitotiepoikkeamat (RI-VAP)

Tilakuva 2021

Vuonna 2021 raportoitiin 53 kiitotiepoikkeamaa Suomessa tai suomalaisten ilma-alusten, maa-ajoneuvojen tai henkilöiden tai lennonjohdon aiheuttamana. Määrä oli samaa tasoa kuin vuonna 2020 ja selvästi vuosien 2013-2020 keskiarvon (64,4) alapuolella.

1 tapauksista luokiteltiin vakavaksi vaaratilanteeksi. Vuosina 2013-2020 keskimäärin 2 kiitotiepoikkeamaa on johtanut vakavaan vaaratilanteeseen. Onnettomuuksia kiitotiepoikkeamat eivät Suomessa ole aiheuttaneet.
Vuoden 2021 vakavassa vaaratilanteessa oli kyse kahden yleisilmailukoneen läheltä piti-tilanteesta Oripäässä.
Kiitotiepoikkeama on määritelmän mukaan tilanne, jossa ilma-alus, ajoneuvo tai henkilö on kiitotiellä tai sen suoja-alueella luvatta tai muuten virheellisesti. Valvomattomilla lentopaikoilla ei ole lennonjohtoa, joka antaisi luvan kiitotielle. Myös valvomattomilla tapahtuneita tilanteita on luokiteltu kiitotiepoikkeamiksi, koska on arvioitu toisen ilma-aluksen menneen kiitotielle muuten virheellisesti (esim. virhearvio saapuvan tai lentoonlähtevän ilma-aluksen sijainnista).

Suomalaisilla lentoasemilla kiitotiepoikkeamia tapahtui 36, eli saman verran kuin vuosien 2013-2020 keskiarvo. Suhteutettuna operaatioiden määriin lentoasemilla, kiitotiepoikkeamia oli kuitenkin keskiarvoa enemmän.

Ilma-alusten aiheuttamien kiitotiepoikkeamien määrä (39) nousi hieman edellisvuodesta (30), mutta oli silti hivenen vuosien 2013-2020 keskiarvon (41,3) alapuolella. Eniten ilma-aluksen aiheuttamia kiitotiepoikkeamia tapahtui valvotuista lentoasemista Jyväskylässä (6) ja Kuopiossa (5). Lähes kaikissa näissä aiheuttajana oli sotilasilmailu, ja kaikki sotilasilmailun aiheuttamat kiitotiepoikkeamat (9) viime vuonna tapahtuivatkin Jyväskylässä tai Kuopiossa. Sotilasilmailun kiitotiepoikkeamien kokonaismäärä oli hivenen vuosien 2013-2020 keskiarvon yläpuolella.

Tyypillisesti kuitenkin yleisilmailukone oli kiitotiepoikkeaman aiheuttajana (22) ja nämä tilanteet kävivät useimmiten Lahti-Vesivehmaalla tai Tampere-Pirkkalassa. Yleisilmailun aiheuttamien kiitotiepoikkeamien määrä oli hieman vuosien 2013-2020 keskiarvon (16,5) yläpuolella. Suurin osa tapauksista tapahtui huhti-toukokuussa, siinä missä aiempina vuosina pääosa tapauksista on sijoittunut kesä-syyskuulle.
Lahti-Vesivehmaalla tapahtuneiden tilanteiden määrän kasvuun saattaa olla vaikuttanut Malmin lentopaikan toiminnan loppuminen ja lentotoiminnan siirtyminen muille lähialueiden lentopaikoille, kuten Hyvinkäälle, Nummelaan ja Lahti-Vesivehmaalle.

Suomalainen kaupallinen ilmakuljetus aiheutti 3 kiitotiepoikkeamaa. Määrä oli edellisvuotta pienempi ja selvästi myös vuosien 2013-2020 keskiarvon (5,4) alapuolella.

Ajoneuvot aiheuttivat vuonna 2021 10 kiitotiepoikkeamaa. Määrä laski selvästi edellisvuodesta (17) ja oli myös vuosien 2013-2020 keskiarvon (16,6) alapuolella.
Tapauksista 7 tapahtui lentoasemilla ja 3 valvomattomilla lentopaikoilla.
Lentoasemilla tapahtuneiden kiitotiepoikkeamien määrä on ollut tasaisessa laskusuunnassa vuodesta 2017 eteenpäin, jolloin tällaisia tapauksia raportoitiin 18. Vuonna 2021 lentoasemien operaatiomäärään suhteutettuna ajoneuvojen aiheuttamien kiitotiepoikkeamien määrä laski selvästi edellisvuodesta ja oli likimain vuosien 2013-2020 keskiarvon (3,3 kiitotiepoikkeamaa per 100 000 operaatiota) tasalla.

Henkilöt aiheuttivat 3 kiitotiepoikkeamaa. Määrä oli selvästi pidemmän aikavälin keskiarvoa (17,9) pienempi. 2 tapauksessa kolmesta oli kyse laskuvarjohyppääjän kävelystä kiitotielle laskeutumisen jälkeen.

Lennonjohto myötävaikutti kahteen kiitotiepoikkeamaan vuoden aikana. Määrä oli sama kuin vuonna 2020 ja selvästi vuosien 2013-2020 keskiarvon (5,1) alapuolella. Myös lentoasemien operaatiomäärään suhteutettuna määrä jäi hivenen keskiarvon alapuolelle.

Traficomin toimenpiteet kiitotiepoikkeamien vähentämiseksi
Traficom on julkaissut useita turvallisuustiedotteita kiitotiepoikkeamiin liittyen vuosien varrella.
Vuonna 2013 lähetettiin kaikille ilmailulupakirjan haltijoille 
tiedote (Ulkoinen linkki) ja 2018 marraskuussa julkaistiin turvallisuustiedote (Ulkoinen linkki), jossa mm. muistutettiin tyypillisistä kiitotiepoikkeamatapauksista. Lokakuussa 2019 julkaistussa turvallisuustiedotteessa  (Ulkoinen linkki)käytiin läpi kesän 2019 tapahtumia, ml. kiitotiepoikkeamia. Myös kesäkuussa 2020 julkaistiin turvallisuustiedote (Ulkoinen linkki), jossa yhtenä aiheena oli kiitotieturvallisuus. Tiedotteet sisältävät edelleen hyödyllisiä vinkkejä kiitotiepoikkeamien välttämiseksi.

Eurooppalaiset ilmailujärjestöt päivittivät vuoden 2017 lopussa suunnitelmaa kiitotiepoikkeamien estämiseksi (European Plan for Prevention of Runway Incursions EAPPRI (Ulkoinen linkki)). EAPPRI sisältää lukuisia suosituksia ja kaikkien osapuolien olisikin hyvä käydä dokumentti läpi ja pyrkiä toteuttamaan suositukset siinä määrin kuin mahdollista. Traficom toimitti syyskuussa 2018 ilmailuorganisaatioille kyselyn, jolla selvitettiin suositusten toteutustilannetta Suomessa. Saatujen vastausten perusteella n. 80% EAPPRIn suosituksista oli joko toteutettu tai tullaan toteuttamaan. 

Aiemmat vuosikatsaukset löydät löydät graafien alapuolella olevista linkeistä.

Kiitotiepoikkeamat (RI) 2013-2021 Suomessa

Kiitotiepoikkeamien (RI) aiheuttajat 2004-2021

(Huom! kiitotiepoikkeamissa saattaa olla useampi aiheuttaja, joten lukemat eivät vastaa kokonaislukemia)