Yhteentörmäykset ja läheltä piti-tilanteet ilmassa (MAC/Airprox)

Tilakuva 2021

Vuonna 2021 Suomessa tai suomalaisille ilma-aluksille raportoitiin tapahtuneen 55 läheltä piti-tilannetta ilmassa. Määrä on hieman edellisvuotta suurempi ja likimain vuosien 2013-2020 keskiarvon (53,3) tasalla.

38 tilannetta tapahtui Suomessa ja 17 ulkomailla suomalaisille ilma-aluksille. Suomessa tapahtuneiden tilanteiden määrä oli edellisvuoden tasalla ja jonkin verran vuosien 2013-2020 keskiarvoa (43) pienempi. Ulkomailla suomalaisille ilma-aluksille tapahtuneiden tilanteiden määrä (17) oli hivenen pidemmän aikavälin keskiarvon yläpuolella.

7 tapausta luokiteltiin vakavaksi vaaratilanteeksi, ja näistä 4 tapahtui ulkomailla. Vuosina 2013-2020 keskiarvo on ollut 5,8 läheltä piti-tilanteista seurannutta vakavaa vaaratilannetta. Onnettomuuksia ei ole näistä tilanteista aiheutunut.
Vuoden 2021 vakavissa vaaratilanteissa drone oli aiheuttajana 4 tilanteessa (3 ulkomailla ja 1 Suomessa). Muissa tapauksissa yhdessä olivat osallisena suomalainen yleisilmailukoulukone ja ulkomainen yleisilmailukone, yhdessä tapauksessa 2 purjekonetta ja yhdessä sotilaskone ja purjekone.

Vuonna 2021 läheltä piti-tilanteiden huippukuukausi oli toukokuu, jolloin raportoitiin 14 läheltä piti-tilannetta, kun muina kuukausina tapauksia oli keskimäärin vain n.4. Tuolloin tapahtui paljon niin dronejen aiheuttamia tilanteita, kuin "perinteisiä" miehitetyn ilmailun välisiä läheltä piti-tilanteita valvomattomilla lentopaikoilla ja toisaalta myös porrastuksen alituksia valvotussa ilmatilassa.

Yleis- ja harrasteilmailu oli osallisena 21 läheltä piti-tilanteessa, eli jonkin verran vuosien 2013-2020 keskiarvoa (17,3) useammin. Suuri osa tapauksista kävi valvomattomilla lentopaikoilla, vuonna 2021 erityisesti Hyvinkäällä ja Lahti-Vesivehmaalla (4 tapausta molemmilla) ja Nummelassa (2). Monessa tilanteessa olivat vaikuttavana tekijänä erilaiset väärinkäsitykset tai arviointivirheet muun liikenteen aikeista. Varsinkaan Lahti-Vesivehmaalla tai Hyvinkäällä ei aiempina vuosina ole vastaavia määriä läheltä piti-tilanteita raportoitu. Malmin lentopaikan toiminnan loppumisen myötä liikenne on siirtynyt lähiseutujen kentille, ja tällä lienee osansa näiden tilanteiden määrän kasvussa.

Turvallisuustiedottessa (esimerkiksi tässä vuoden 2020 kesältä (Ulkoinen linkki)) on tunnistettu tyypillisimpiä läheltä piti-tilanteiden syitä ja pohdittu toimenpiteitä niiden välttämiseksi, joista yhtenä tärkeimmistä on tilannetietoisuuden ylläpito : "Tilannetietoisuuden rakennuspalikoita ovat mm. luottamus siihen, että muutkin toimivat yhteisten pelisääntöjen mukaisesti, lentopaikan radiotaajuuden kuuntelu sekä sinne puhuminen ja tietysti silmien auki pitäminen ja ilmatilan havainnointi".

Kaupallinen ilmakuljetus oli vuoden aikana osallisena 19 läheltä piti-tilanteessa, eli selvästi enemmän kuin vuosien 2013-2020 keskiarvo (14,6).
4 tapausta kävi Suomessa (vuosien 2013-2020 keskiarvo 6,4) ja loput 15 ulkomailla suomalaisille ilma-aluksille (2013-2020 keskiarvo 9,3).
Sekä Suomessa että ulkomailla pääosan tapauksista aiheutti liian korkealla tai väärässä paikassa lennätetty drone.

Dronet siis ovat n. vuodesta 2015 eteenpäin aiheuttaneet varsin suuren määrän läheltä piti-tilanteita erityisesti kaupalliselle ilmakuljetukselle. Suomessa tilanne on kuitenkin kehittynyt hyvään suuntaan ja määrät ovat laskeneet vuoden 2018 19 tapauksesta vuoden 2021 3 tapaukseen.

Ulkomailla tapahtuneet dronejen aiheuttamat läheltä piti-tilanteet sen sijaan ovat lisääntyneet. Vuonna 2021 tällaisia tapauksia raportoitiin 10 kappaletta, kun vuosien 2015-2020 keskiarvo oli 3,3. Näissä tapauksissa Traficom tiedottaa paikallista ilmailuviranomaista, jotta he voivat ryhtyä tarpeellisiksi katsomiinsa toimiin.

Vuoden 2021 alusta tulivat voimaan yhteiseurooppalaiset säädökset, jotka edellyttävät suurta osaa dronelennättäjistä suorittamaan vähintään nettipohjaisen koulutuspaketin. Tämän arvioidaan parantavan lennättäjien tietoisuutta ilmatilojen rajoista ja sitä kautta pienentävän myös yhteentörmäyksen riskiä. Koulutuspaketti ja paljon muuta lennättämiseen liittävää tietoa löytyy osoitteesta www.droneinfo.fi (Ulkoinen linkki).

Sotilasilmailu oli osallisena 9 läheltä piti-tilanteessa, eli selvästi pidemmän aikavälin keskiarvoa useammin. Tapauksissa oli niin tutkaporrastusminimin alituksia kuin VFR-koneiden välisiä tilanteita.

Lennonjohdon aiheuttamia ilma-alusten välisiä porrastuksen alituksia (ei sisältäen pyörrevanaporrastuksen alituksia tai ilma-aluksen ja ilmatilojen välisten porrastusminimien alituksia) oli viime vuonna 12. Määrä oli selvästi vuosien 2013-2020 keskiarvon (18,1) alapuolella. Suhteutettuna operaatiomäärään lentoasemilla viime vuonna porrastuksen alituksia oli 5,8 per 100 000 operaatiota. Vuosien 2013-2020 keskiarvo oli n.4,5 per 100 000 operaatiota, joten suhteellisesti viime vuosi sujui hivenen pidemmän aikavälin keskiarvoa heikommin.

Läheltä piti-tilanteisiin myötävaikuttavia tapaustyyppejä

Alempana tarkemmin kuvattujen ilmatilaloukkausten lisäksi muita läheltä piti-tilanteisiin mahdollisesti myötävaikuttavia seurattavia tapahtumia ovat esimerkiksi selvityskorkeuden läpäisyt, poikkeamiset reitistä sivuttaisuunnassa, transponderiviat sekä virheelliset reagoinnit TCAS-käskyyn. Kokonaisuutena tällaisten tapausten määrissä ei ole merkittävää poikkeamaa pidemmän aikavälin keskiarvosta. Sotilastoiminnassa todettiin hieman aiempia vuosia enemmän poikkeamisia reitistä sivuttaisuunnassa.

Aiemmat vuosikatsaukset löydät löydät graafien alapuolella olevista linkeistä. 

Yhteentörmäykset ja läheltä piti-tilanteet ilmassa (MAC/Airprox) 2014-2021

Huom. Yhteentörmäyksiä ja läheltä piti-tilanteita seurataan tapahtumien kokonaismäärien kannalta sekä siltä kannalta, mitkä tahot ovat olleet tapahtumassa osallisia. Näin ollen lukemat kokonaismääräkuvaajassa ja lukemat ”osallisena olleet”-kuvaajassa eivät ole samat. ”Osallisena olleet”-kuvaajassa lukemat dronejen osalta sisältävät vain Suomessa tapahtuneet tilanteet.

Yhteentörmäys- ja läheltä piti-tilanteissa (MAC/Airprox) osalliset 2004-Q2/2021