Yhteentörmäykset ja läheltä piti-tilanteet ilmassa (MAC/Airprox)

Tilakuva Q2/2021

Suomessa tai suomalaisille ilma-aluksille raportoitiin tapahtuneen 24 läheltä piti-tilannetta ilmassa toisen vuosineljänneksen aikana. Määrä oli vuosien 2013-2020 vastaavan ajankohdan keskiarvon (18,4) yläpuolella ja selvästi edellisvuoden määrän (14) yläpuolella. Vuonna 2020 toisella vuosineljänneksellä tosin koronapandemia laskikin liikenteen määriä huomattavasti, mikä näkyi tuolloin myös läheltä piti-tilanteiden vähenemisenä aiempiin vuosiin verrattuna.
Tämän vuoden toisella vuosineljänneksellä liikenteen määrät ovat olleet kasvussa. Näin suhteutettuna läheltä piti-tilanteiden määrän kasvu ei ole ollut kovin merkittävää. 3 tapauksista luokiteltiin vakavaksi vaaratilanteeksi, eli likimain saman verran kuin vuosien 2013-2020 keskiarvo.

Kaiken kaikkiaan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla tapahtui yhteensä 31 läheltä piti-tilannetta ilmassa. Määrä oli hieman vuosien 2013-2020 keskiarvoa (26,6) suurempi. 22 näistä tilanteista tapahtui Suomessa, ja tämä määrä taas oli likimain vuosien 2013-2020 keskiarvon tasalla. 5 ensimmäisen vuosipuoliskon tapauksista luokiteltiin vakavaksi vaaratilanteeksi. Aiempinakin vuosina määrä on ollut samaa luokkaa.
2 vakavassa vaaratilanteessa dronea oli lennätetty liian korkealla ja se päätyi liian lähelle liikennelentokonetta, yhdessä oli kyseessä purjekoneiden välinen tilanne termiikissä ja yhdessä sotilaskoneen ja purjekoneen läheltä piti-tilanne. Lisäksi 1 tapaus kävi ulkomailla yleisilmailukoulukoneelle.

Yleis- ja harrasteilmailun määrä ei ole koko koronapandemian aikana laskenut samassa määrin kuin kaupallinen liikenne, joten suuri osa toisen vuosineljänneksen tapauksista (13) ja koko ensimmäisen vuosipuoliskon tapauksista (15) onkin ollut yleis- tai harrasteilmailun ilma-alusten välisiä tilanteita. Määrä on kuitenkin samaa luokkaa kuin aiempina vuosina. Nämä tilanteet ovat tyypillisesti tapahtuneet valvomattomilla lentopaikoilla. Vuoteen 2020 saakka tapahtumapaikkana oli useimmiten Malmin lentopaikka, mutta vuonna 2021 yleisin tapahtumapaikkana oli joko Lahti-Vesivehmaa tai Hyvinkää. Turvallisuustiedottessa (esimerkiksi tässä (Ulkoinen linkki)vuoden 2020 kesältä) on tunnistettu tyypillisimpiä läheltä piti-tilanteiden syitä ja pohdittu toimenpiteitä niiden välttämiseksi, joista yhtenä tärkeimmistä on tilannetietoisuuden ylläpito : "Tilannetietoisuuden rakennuspalikoita ovat mm. luottamus siihen, että muutkin toimivat yhteisten pelisääntöjen mukaisesti, lentopaikan radiotaajuuden kuuntelu sekä sinne puhuminen ja tietysti silmien auki pitäminen ja ilmatilan havainnointi".

Kaupallinen ilmakuljetus oli osallisena 7 tapauksessa toisella vuosineljänneksellä. Vuosien 2013-2020 keskiarvo on ollut 5,6 läheltä piti-tilannetta, joissa kaupallinen ilmakuljetus on ollut osallisena. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kaupallinen ilmakuljetus oli osallisena 8 tapauksessa, kun vuosien 2013-2020 keskiarvo oli 7,1.
Vuodesta 2018 eteenpäin dronet ovat aiheuttaneet suuren osan kaupallista ilmakuljetusta koskeneista läheltä piti-tilanteista, ja näin oli myös toisen vuosineljänneksen tapauksissa, joissa viidestä drone oli toisena osapuolena.

Dronejen aiheuttamat läheltä piti-tilanteet Suomessa ovat kuitenkin vähentyneet huomattavasti vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon 18 tapauksesta tämän vuoden 1 tapaukseen, joten tältä osin tilanne on kehittynyt hyvinkin positiiviseen suuntaan.

Sotilasilmailu oli toisella vuosipuoliskolla osallisena 7 läheltä piti-tilanteessa. Määrä on selvästi aiempien vuosien keskiarvon yläpuolella. Tapauksissa oli niin tutkaporrastusminimin alituksia kuin VFR-koneiden välisiä tilanteita.

Lennonjohdon aiheuttamien porrastusten alitusten määrä Suomessa ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 9, eli selvästi vuosien 2013-2020 keskiarvon (18,3) alapuolella. Lentoasemien operaatiomääriin suhteutettuna määrä nousi kuitenkin hieman keskiarvon yläpuolelle.


Aiemmat vuosikatsaukset löydät löydät graafien alapuolella olevista linkeistä. 

Yhteentörmäykset ja läheltä piti-tilanteet ilmassa (MAC/Airprox) 2014-Q2/2021

Huom. Yhteentörmäyksiä ja läheltä piti-tilanteita seurataan tapahtumien kokonaismäärien kannalta sekä siltä kannalta, mitkä tahot ovat olleet tapahtumassa osallisia. Näin ollen lukemat kokonaismääräkuvaajassa ja lukemat ”osallisena olleet”-kuvaajassa eivät ole samat. ”Osallisena olleet”-kuvaajassa lukemat dronejen osalta sisältävät vain Suomessa tapahtuneet tilanteet.

Yhteentörmäys- ja läheltä piti-tilanteissa (MAC/Airprox) osalliset 2004-Q2/2021