Henkilövahingot rautatieonnettomuuksissa

Rautatieonnettomuuksissa menehtyi 5 henkilöä ja loukkaantui vakavasti 3 henkilöä vuonna 2020. Vuoden 2020 kuolleiden lukumäärä on vuosina 2015-2019 kuolleiden keskiarvoa 7 pienempi.

RAIDELIIKENTEEN TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT TILANNEKUVAT SIIRTYVÄT UUTEEN OSOITTEESEEN

Tätä sivua ei enää päivitetä. Löydät tämän sivun tiedot jatkossa Tieto.Traficom -sivustolta (Ulkoinen linkki)

Raideliikenteen turvallisuuden tilannekuvat  (Ulkoinen linkki)

Rautatieonnettomuuksissa on loukkaantunut vakavasti  keskimäärin 6 henkilöä vuodessa vuosina 2015-2019. Tahallisia allejääntejä käsitellään tekstin lopussa erikseen eikä niissä tapahtuneita henkilövahinkoja ole huomioitu yllä mainituissa luvuissa.

Rautatieonnettomuuksissa kuolleet ja vakavasti loukkaantuneet 2007-2020

Rautatieonnettomuuksista vuosina 2011-2020 aiheutuneiden vakavien henkilövahinkojen lukumäärässä (kuolleet ja vakavasti loukkaantuneet yhteensä) on havaittavissa laskeva trendi. Vakavien henkilövahinkojen lukumääriin liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä mm. loukkaantumisten vakavuuden ja allejääntien tahallisuuden arvioinnin osalta. Lisäksi vuositasolla rautatieonnettomuuksista aiheutuneiden vakavien henkilövahinkojen määrän vaihtelu on melko suurta ja yksittäinen vakava onnettomuus voi aiheuttaa suuren osan kyseisen vuoden henkilövahingoista, joten kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä rautatieturvallisuuden kehityksestä ei voi vakavien henkilövahinkojen lukumäärän perusteella tehdä.

Rautatieonnettomuuksissa vuonna 2020 kuolleista 2 kuoli tasoristeysonnettomuudessa ja 2 kuoli allejäännin seurauksena. Tasoristeysonnettomuuksissa kuolleista 1 oli henkilöauton kuljettaja ja 1 oli pakettiauton kuljettaja. Vuosina 2011-2020 rautatieonnettomuuksissa kuolleista kaksi kolmasosaa on ollut tasoristeysten käyttäjiä.

Rautatieonnettomuuksissa kuolleet henkilöryhmittäin 2011-2020

Vuonna 2020 kaikki vakavat loukkaantumiset tapahtuivat tasoristeysonnettomuuksissa.  Vuosina 2011-2020 hieman yli puolet rautatieonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneista henkilöistä on ollut tasoristeysten käyttäjiä ja viidennes luvatta rautatiealueella liikkuneita henkilöitä.

Rautatieonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneet henkilöryhmittäin 2011-2020

Tahallisissa allejäänneissä menehtyi 48 henkilöä vuonna 2018. Vuosina 2008–2017 tahallisissa allejäänneissä on kuollut keskimäärin 52 henkilöä vuosittain. Vuonna 2019 allejääntejä on tapahtunut samassa tahdissa kuin edellisinä vuosina. Allejääntien luokitteluun tahallisiin ja tahattomiin liittyy aina jonkin verran epävarmuutta, eikä rautatieviranomaisella välttämättä ole parasta tietoa yksittäisen tapauksen tahallisuudesta. Tahallisia allejääntejä, joiden seurauksena henkilö loukkaantui vakavasti, tilastoitiin 6 tapausta vuonna 2018.

Tahallisissa allejäänneissä menehtyneet muodostavat 86 % kaikissa rautatieonnettomuuksissa kuolleista henkilöistä Suomessa vuosina 2010-2018. Koko EU:n tasolla tarkasteltuna tahalliset allejäännit muodostivat 73 % kaikista rautatieonnettomuuksista aiheutuneista kuolemantapauksista vuosina 2012-2016.

Allejäännit rautateillä on monialainen ongelma, jonka seuraukset koskettavat useita eri toimijoita ja viranomaisia. Vuoden 2019 alussa aloitti toimintansa Traficomin kokoonkutsuma rautateiden allejääntien vähentämiseen tähtäävä yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmän tavoitteena on mm. parantaa eri toimijoiden välistä tiedonvaihtoa sekä edistää aiheeseen liittyvien tutkimusten ja toimenpiteiden toteuttamista. Rautatiealan toimijoiden lisäksi yhteistyöryhmän toimintaan osallistuu edustajia mm. poliisista, tutkimuslaitoksista sekä sosiaali- ja terveysalalta.