Rautateiden turvallisuustavoitteiden seuranta

Rautateiden turvallisuustilanne 2020

Rautatieturvallisuuden tilanne on ollut Suomessa hyvällä tasolla vuosina 2019 ja 2020, etenkin matkustajaturvallisuus on ollut erinomaisella tasolla. Pidemmän aikavälin tarkastelussa junaliikenteen turvallisuuskehitys on parantunut selvästi ja esimerkiksi törmäys- ja suistumisonnettomuudet ovat hyvin harvinaisia. Onnettomuuksien pienestä määrästä huolimatta, junaliikenteessä tapahtuu kuitenkin vuosittain vakavia vaaratilanteita, kuten kulkutien turvaamisvirheitä sekä ratatyön ja junaliikenteen yhteensovittamiseen liittyviä tilanteita.

Valtaosa rautateillä tapahtuvista henkilövahingoista aiheutuu allejäänneistä. Allejääntien vuosittaisessa määrässä ei ole havaittavissa selkeää kehityssuuntaa. Allejäänneissä menehtyy vuosittain tyypillisesti 50-60 henkilöä. Valtaosa allejäänneistä on tahallisia. Vuonna 2019 allejääntejä tapahtui samassa tahdissa kuin edellisinäkin vuosina.

Allejääntien lisäksi tasoristeysonnettomuudet aiheuttavat rautateillä vuosittain kuolemantapauksia ja vakavia loukkaantumisia. Vuonna 2019 tapahtui yhteensä 26 tasoristeysonnettomuutta. Tasoristeysonnettomuuksissa menehtyi 2 henkilöä ja loukkaantui vakavasti 4 henkilöä. Sekä onnettomuuksien että onnettomuuksissa kuolleiden määrät vuonna 2019 ovat vuosien 2014-2018 keskiarvon alapuolella. Vuonna 2020 on maaliskuun 9. päivään mennessä tapahtunut 5 tasoristeysonnettomuutta. Vaikka tasoristeysonnettomuuksien vuosittainen määrä on vähentynyt 2000-luvulla Suomessa merkittävästi, on tasoristeysten turvallisuustilanne Suomessa kuitenkin selvästi esimerkiksi Ruotsia ja Norjaa huonompi.

Vaihtotöiden turvallisuus on parantunut Suomessa 2010-luvulla ja vaihtotyössä tapahtuvien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden määrä on vähentynyt selvästi. Vuosina 2018 ja 2019 vaihtotyössä tapahtuvien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden määrä ei ole kuitenkaan vähentynyt vuosiin 2016 ja 2017 verrattuna, joten hyvä turvallisuuskehitys vaikuttaisi toistaiseksi taantuneen. Vaihtotöissä tapahtuu vuosittain useita vakavia onnettomuuksia ja vaaratilanteita. Usein vaihtotöissä tapahtuvien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden syytekijät liittyvät vaihtotyönjohtajan tai kuljettajan virheellisiin toimintatapoihin tai puutteelliseen tilannetietoisuuteen.

Pieniä vaarallisten aineiden vuotoja rautatieliikenteessä tapahtuu vuosittain, mutta vakavat VAK-onnettomuudet ovat harvinaisia. Viimeisin vakavampi VAK-onnettomuus rautateillä oli 7.4.2018 Mäntyharjun Kinnissä tapahtunut säiliövaunujen suistuminen, joka aiheutti merkittävän ympäristövaurion.

Ratatöiden ja junaliikenteen turvallinen yhteensovittaminen on ollut yhtenä keskeisenä rautatieturvallisuuden haasteena jo useita vuosia. Ratatöiden tyypilliset poikkeamat, kuten ratatyöalueen ylitykset, luvattomat ratatyöt ja raiteen liikennöitävyyden varmistamisen epäonnistumiset aiheuttavat riskejä sekä junaliikenteen että ratatyöntekijöiden turvallisuudelle. Myös junia ja vaihtotyöyksiköitä ohjataan toisinaan virheellisesti ratatyöalueelle. Tyypillisiä ratatyöhön liittyvien poikkeamien taustalla olevia tekijöitä ovat mm. osaamisen ja turvallisuuskulttuurin puutteet. Ratatyöturvallisuuden kehittämiseksi on tehty viime vuosina runsaasti töitä, mutta vielä ratatyöhön liittyvien poikkeamien määrää ei ole saatu merkittävästi vähennettyä.

Osaamisen ja turvallisuuskulttuurin kehittämisen eteen on rautatiealalla tehty viime aikoina paljon hyvää työtä. Muutokset tapahtuvat hitaasti, mutta pitkäjänteisellä työllä on mahdollista varmistaa riittävä osaaminen koko alalla sekä kehittää turvallisuuskulttuuria. Hyvän turvallisuuskulttuurin merkitys korostuu rautateiden turvallisuusvastuiden jakaantuessa yhä useammalle taholle. Hyvä turvallisuuskulttuuri edistää turvallisuustiedon jakamista, mikä puolestaan edesauttaa oppimista koko alalla sekä positiivista turvallisuuskehitystä.

YlätasoHyvän turvallisuustason säilyttäminenMerkittävissä onnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrä suhteutettuna junakilometrien määräänMerkittävät onnettomuuksia ja niistä aiheutuneita henkilövahinkoja tapahtuu Suomen rautatieliikenteessä vähän suhteessa liikennemääriin.
Keskeiset osatavoitteetMatkustajien ja henkilökunnan hyvän turvallisuustason säilyttäminenRautatieonnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden matkustajien ja henkilökunnan edustajien määrä suhteutettuna junakilometrien määräänSekä matkustajien että rautateiden henkilökunnan turvallisuus on ollut hyvä viime vuosina. Junan matkustajille tai rautateiden henkilökunnalle rautatieonnettomuuksista aiheutuvat henkilövahingot ovat hyvin harvinaisia.
Keskeiset osatavoitteetTasoristeysonnettomuuksien vähentäminenTasoristeysonnettomuuksien määräTasoristeysonnettomuuksien määrä on selvästi vähentynyt 2000-luvulla Vuosittain tapahtuu kuitenkin vielä kuolemantapauksiin ja vakaviin loukkaantumisiin johtavia tasoristeysonnettomuuksia. Vuosina 2015-2019 tapahtui keskimäärin 28,6 tasoristeysonnettomuutta vuodessa.
Keskeiset osatavoitteetAllejääntien vähentäminenAllejääntionnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrä suhteutettuna junakilometrien määrään + tahallisten allejääntien määräRautateiden allejäänneissä on kuollut vuosittain keskimäärin lähes 60 henkeä, näistä n. 90 % on tahallisia allejääntejä. Allejääntien määrän kehityksessä ei ole havaittavaa trendiä.
Keskeiset osatavoitteetVaihtotöiden onnettomuuksien ja vaaratilanteiden vähentäminenVaihtotyöonnettomuuksien määrä, vaihtotöihin liittyvien vaaratilanteiden määräVaihtotöissä tapahtuu useita lieviä onnettomuuksia ja vaaratilanteita vuosittain. 2010-luvulla vaihtotyöpoikkeamien määrä on selvästi vähentynyt, mutta vuosina 2018 ja 2019 poikkeamien määrän lasku vaikuttaisi pysähtyneen.
Keskeiset osatavoitteetRatatöiden onnettomuuksien ja vaaratilanteiden vähentäminenRatatyöonnettomuuksien määrä, ratatöihin liittyvien vaaratilanteiden määräRatatöiden ja junaliikenteen yhteensovittamisessa tapahtuu vuosittain useita vaaratilanteita ja toisinaan myös onnettomuuksia. Vaaratilanteiden määrän kehityksessä ei ole havaittavissa selvää trendiä.

 

Rautateiden turvallisuuskatsaukset

Suomen rautateiden tila 2016

Suomen rautateiden tila 2015