Vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuus

Tämän kappaleen pääasiallisena lähteenä on käytetty Trafin selvitystä rautateillä vaarallisten aineiden kuljetuksissa tapahtuneet onnettomuudet ja vaaratilanteet. (1)

RAIDELIIKENTEEN TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT TILANNEKUVAT SIIRTYVÄT UUTEEN OSOITTEESEEN

Tätä sivua ei enää päivitetä. Löydät tämän sivun tiedot jatkossa Tieto.Traficom -sivustolta (Ulkoinen linkki)

Raideliikenteen turvallisuuden tilannekuvat  (Ulkoinen linkki)

Vuonna 2017 Suomessa rautateillä kuljetettiin yhteensä 5,0 miljoonaa tonnia vaarallisia aineita. Viime vuosina kuljetusten määrä on säilynyt lähes vakiona, mutta määrä on jonkin verran pienentynyt 1990-luvun tasosta. Vaarallisten aineiden kuljetuksia liikennöidään lähes koko rataverkolla, mutta kuljetusten painopiste on selkeästi Kaakkois-Suomen rataosilla. Kuljetukset Venäjältä Suomeen muodostavat hieman yli 40 % Suomen rautateiden VAK-liikenteestä. Venäjältä tuleva Suomen satamien kautta muihin maihin kulkeva transitoliikenne puolestaan muodostaa noin kolmanneksen Suomen rautateiden VAK-liikenteestä ja jäljelle jäävä neljännes on kotimaan sisäisiä kuljetuksia. Kemianteollisuuden kuljetukset muodostavat pääosan rautateiden vaarallisten aineiden kuljetuksista. Vuonna 2017 rautateillä kuljetetuista vaarallisista aineista 55% oli palavia nesteitä. Seuraavaksi eniten kuljetettiin syövyttäviä aineita (20 %) ja kaasuja (17,2 %). Muiden kuljetusluokkien osuudet kuljetusmääristä olivat selvästi pienempiä. (2)

Tällä hetkellä kattavin tilasto vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksissa tapahtuneista onnettomuuksista ja vaaratilanteista on VR-Yhtymä Oy:n rautatieturvallisuusraportti, joka kokoaa yhteen VR:n onnettomuus- ja vaaratilanneraporttien tiedot. VR vastaa valtaosasta vaarallisten aineiden kuljetuksia Suomessa, joten tilasto antaa melko kattavan kuvan vaarallisten aineiden kuljetuksissa tapahtuvista poikkeamista. Junaliikenteessä yleisimpiä vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyviä poikkeamia ovat vuodot. Vuosi 2018 oli toinen peräkkäinen vuosi, jolloin ei raportoitu yhtään VAK-vuotoa junaliikenteessä. Junaliikenteen vaarallisten aineiden vuotojen määrässä on havaittavissa laskeva trendi.

Vaarallisten aineiden vuodot junaliikenteessä 2005-2018 VR:n tilastoissa

Vuotoja lukuun ottamatta vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvät onnettomuudet ovat olleet harvinaisia, mutta vaaratilanteita toisinaan tapahtuu. Yksi vuoden 2018 uhkaavimmista junaliikenteen vaaratilanteista tapahtui 25.4.2018 Turun ja Uudenkaupungin välillä vaarallisten aineiden kuljetuksessa. Ammoniakkivaunuja Uuteenkaupunkiin kuljettavan tavarajunan kahden veturin välistä ei oltu kytketty jarrujohtoa, joten Turusta liikkeelle lähteneessä junassa oli toiminnassa vain yhden veturin jarrut. Puute jarrutehossa havaittiin vasta, kun veturinkuljettaja yritti hiljentää liikkuvaa junaa 30 km/h nopeusrajoituksen lähestyessä. Heikon jarrutehon johdosta junan nopeus ei juurikaan hiljentynyt ja juna ajoi nopeusrajoitusalueelle huomattavaa ylinopeutta. Rataosalla ei ollut muuta liikennettä eikä vaaratilanteesta aiheutunut onnettomuutta.

Suurin osa vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvistä vaaratilanteista tapahtuu vaihtotyössä. VR:n tilastojen mukaan vaihtotyössä tapahtuvien vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvien poikkeamien määrä on hieman noussut vuosina 2017 ja 2018 vuosien 2012-2016 määrään nähden.

Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvät vaihtotyöpoikkeamat VR:n tilastoissa 2008-2018

 

Vaarallisten aineiden vuodot ovat olleet viime vuosina yleisin vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvä poikkeamalaji vaihtotyössä. Pääosa vaihtotöissä tapahtuneista vaarallisten aineiden vuodoista on ollut nestevuotoja. Törmäykset ovat olleet toiseksi yleisin vaarallisten aineiden kuljetuksessa vaihtotyössä tapahtunut poikkeamatyyppi viime vuosina. Suurin osa vaihtotyössä tapahtuneista törmäyksistä on tapahtunut veturin työntäessä vaunuja edellään. Tyypillisesti vaihtotyössä vaarallisten aineiden kuljetuksessa tapahtuvat törmäykset ovat aiheutuneet vaihtotyöntekijän inhimillisen virheen seurauksena. Vaihtotyössä tapahtuneiden vaarallisia aineita kuljettavien vaunujen suistumiset ovat vähentyneet 2010-luvulla. Kiskoille jääneet pysäytyskengät ovat aiheuttaneet muutamia suistumisia. Erityisesti tyhjien VAK-vaunujen suistumisia on aiheuttanut urakiskoon kertynyt lumi ja jää. Suurimmasta osasta VAK-vaunujen suistumisista ei ole aiheutunut vaarallisten aineiden vuotoja. Tyypillisesti vuodot ovat pieniä venttiilivuotoja. Yleisin venttiilivuodon syy on liian löysällä ollut venttiili. Vaarallisia aineita kuljettavien vaihtotyöyksiköiden törmäysten määrä on pysynyt melko vakaana viime vuosina.

Viime vuosien vakavin vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksissa tapahtunut onnettomuus tapahtui Mäntyharjulla Kinnin liikennepaikalla 7.4.2018. Tilapäisessä säilytyksessä Kinnin liikennepaikalla olleet 50 säiliövaunua pääsivät liikkeelle ja törmäsivät raidepuskimeen. Vaunut murskasivat raidepuskimen ja kaksi vaunuista suistui. Toisen suistuneen vaunun säiliö rikkoontui törmäyksessä ja n. 35 000 kiloa bensiinin valmistuksessa käytettävää MTBE-kemikaalia vuosi maastoon. Vaunujen paikalla pitämisen varmistamiseen käytettyjen pysäytyskenkien määrä ei ollut riittävä pitämään vaunuja paikallaan sään lämmetessä ja kosteuden heikentäessä pysäytyskenkien pitokykyä. Vuodosta seurasi mittava ympäristövahinko. (3)

Vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksissa vuosittain tapahtuvien poikkeamien kokonaismäärässä ei ole havaittavissa selkeää kehityssuuntaa. Tyypillinen vaarallisten aineiden kuljetuksessa rautateillä tapahtuva poikkeama jää seurauksiltaan vähäiseksi; suistumiset eivät yleensä aiheuta vuotoja ja vuototapaukset ovat pääosin pieniä venttiilivuotoja. Vuosittain tapahtuu kuitenkin yksittäisiä erittäin vakavia tilanteita, joista joko aiheutuu vakava onnettomuus tai vakavan onnettomuuden aiheutuminen on hyvin lähellä. Onnettomuuksissa ja vaaratilanteissa yleisimmin mukana olevat vaaralliset aineet ovat pääsääntöisesti samoja kuin rataverkolla eniten kuljetetut vaaralliset aineet, eli palavia nesteitä, syövyttäviä aineita ja kaasuja.

(1) Rautateillä vaarallisten aineiden kuljetuksissa tapahtuneet onnettomuudet ja vaaratilanteet. Trafin julkaisuja 21/2018. Ville Vainiomäki. Helsinki 2018. https://arkisto.trafi.fi/filebank/a/1543399724/d554128b8cd33e669077a687d70eb0b6/32615-Trafin_julkaisuja_21_2018__Rautateilla_vaarallisten_aineiden_kuljetuksessa_tapahtuneet_onnettomuudet_ja_vaaratilanteet.pdf. Haettu 27.8.2019.

(2) Vaarallisten aineiden kuljetukset vuonna 2017. Traficomin julkaisuja 4/2019. Hanna Strömmer. Helsinki 2019. https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/publication/Traficomin%20julkaisuja_4_2019_VaarallistenAineidenKuljetukset2017.pdf. Haettu 27.8.2019

(3) Säiliövaunujen suistuminen Mäntyharjulla 7.4.2018. Onnettomuustutkintakeskus. Tutkintaselostus R2018-01. www.turvallisuustutkinta.fi. Haettu 12.7.2019.