Vaihtotöiden turvallisuus

Vaihtotyöllä tarkoitetaan junaliikennettä tukevaa kalustoyksiköiden siirtotyötä. Vaihtotyössä tapahtuu tavallisesti junaliikennettä enemmän onnettomuuksia ja vaaratilanteita, koska junaliikenteestä poiketen vaihtotöissä teknisten turvajärjestelmien merkitys on pieni ja liikennöinnin turvallisuuden varmistaminen on pääosin vaihtotyön tekijöiden varassa.

RAIDELIIKENTEEN TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT TILANNEKUVAT SIIRTYVÄT UUTEEN OSOITTEESEEN

Tätä sivua ei enää päivitetä. Löydät tämän sivun tiedot jatkossa Tieto.Traficom -sivustolta (Ulkoinen linkki)

Raideliikenteen turvallisuuden tilannekuvat  (Ulkoinen linkki)

Vaihtotyössä käytettävistä pienistä nopeuksista johtuen onnettomuuksien seuraukset ovat tavallisesti junaliikenteen onnettomuuksia pienempiä. Suurten massojen ja vaarallisten aineiden mahdollisen mukanaolon johdosta myös vaihtotyössä voi kuitenkin tapahtua erittäin vakavia onnettomuuksia.

Vaihtotyössä tapahtuvien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden määrässä on ollut 2010-luvulla havaittavissa selkeä laskeva trendi. Positiivista turvallisuuskehitystä ovat edesauttaneet ainakin työohjeiden ja työtapojen kehittäminen sekä yksityisraiteiden kunnon parantuminen. Myös useat keskimääräistä leudommat talvet ovat osaltaan helpottaneet vaihtotyöolosuhteita sekä vähentäneet etenkin vaihtotyössä tapahtuneiden suistumisten määrää. Vuonna 2018 vaihtotyöpoikkeamien kokonaismäärä kääntyi lievään kasvuun. Erityisesti vaihtotyössä tapahtuneiden suistumisten määrä lisääntyi edellisiin vuosiin nähden. Vaihtotyöpoikkeamien määrän lisääntymiseen saattoi vaikuttaa junaliikennöinnin määrän kasvusta seurannut vaihtotyön määrän lisääntyminen.

Vaihtotöissä tapahtuvien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden syytekijät liittyvät usein vaihtotyönjohtajan tai kuljettajan virheellisiin toimintatapoihin kuten riittämättömään tähystykseen tai liialliseen tilannenopeuteen. Virheellisten toimintatapojen taustalla vaikuttavat usein kiireen tuntu, väsymys, huono vireystila tai haasteelliset talviolosuhteet. Myös puheviestinnän epäselvyys ja määrämuotoisuuden puute vaikuttavat usein poikkeamien syntyyn.

Yksi viime vuosien vakavimmista vaihtotyöonnettomuuksista tapahtui Mäntyharjulla Kinnin liikennepaikalla 7.4.2018. Tilapäisessä säilytyksessä Kinnin liikennepaikalla olleet 50 säiliövaunua pääsivät liikkeelle ja törmäsivät raidepuskimeen. Vaunut murskasivat raidepuskimen ja kaksi vaunuista suistui. Toisen suistuneen vaunun säiliö rikkoontui törmäyksessä ja n. 35 000 kiloa bensiinin valmistuksessa käytettävää MTBE-kemikaalia vuosi maastoon. Vaunujen paikalla pitämisen varmistamiseen käytettyjen pysäytyskenkien määrä ei ollut riittävä pitämään vaunuja paikallaan sään lämmetessä ja kosteuden heikentäessä pysäytyskenkien pitokykyä. Vuodosta seurasi mittava ympäristövahinko.(1)

Vuonna 2018 tapahtui useita muitakin tilanteita, joissa seisomaan jätetyt vaunut pääsivät itsestään liikkeelle. Esimerkiksi Kouvolassa 16.6.2018 20 vaunun letka karkasi ja ajoi kaksi vaihdetta auki ennen letkan pysähtymistä n. kilometrin päähän lähtöpaikastaan.

Kinnissä tapahtuneen VAK-onnettomuuden lisäksi vuonna 2018 tapahtui kaksi merkittäväksi onnettomuudeksi luokiteltavaa vaihtotyöonnettomuutta. 11.1.2018 Simpeleessä kaksi vaihtotyöyksikön vaunua suistui ja vahingoitti kolmea vaihdetta ja useita vaihdelämmityskoteloita. Onnettomuudesta aiheutui yli 150 000 € aineelliset vahingot. Kouvolassa 8.11.2018 kaksi VAK-vaunua suistui yksityisraiteella aiheuttaen vaurioita vaunuille ja vaihteelle. Myös tästä onnettomuudesta aiheutui yli 150 000 € aineelliset vahingot.

VR-Yhtymän tilastojen mukaan vaihtotöissä tapahtui 82 suistumista vuonna 2018. VR-Yhtymän tilasto ei kata kaikkea Suomessa tehtävää vaihtotyötä, mutta se on tällä hetkellä kattavin aineisto aiheesta. Suistumisten määrä kasvoi selvästi viiden edellisen vuoden keskiarvoon 66,4 nähden. Vuoden 2018 talvi oli Suomessa runsaslumisin talvi muutamaan vuoteen ja on todennäköistä, että tämä vaikutti osaltaan vaihtotyösuistumisten määrään. Lumen ja jään lisäksi myös urakiskoihin kertyvät roskat aiheuttavat tyypillisesti tyhjien tavaravaunujen suistumisia erityisesti yksityisraiteilla. Vuoden 2019 alkupuolella vaihtotyösuistumisia on tapahtunut vastaavaan tahtiin kuin vuonna 2018.

Vaihtotyöpoikkeamat VR-Yhtymä Oy:n tilastoissa

Vuonna 2018 vaihtotyössä tapahtui VR-Yhtymän tilastojen mukaan 60 törmäystä. Vuonna 2019 elokuun loppuun mennessä vaihtotöissä on tapahtunut 27 törmäystä, mikä on kolmanneksen vähemmän kuin vuonna 2018 samaan aikaan. Vuosina 2013-2017 törmäyksiä tapahtui keskimäärin 72,4 vuosittain. 2010-luvun alkuvuosina törmäyksiä tapahtui vaihtotyössä keskimäärin lähes sata vuosittain, joten törmäysten määrässä on selkeä laskeva trendi. Vaihtotyössä tapahtuvat törmäysonnettomuudet aiheutuvat tyypillisesti vaihtotyöntekijöiden virheellisestä toiminnasta, esimerkiksi liian suuresta tilannenopeudesta tai puutteellisesta tähystyksestä.

Laskumäessä tehtävässä vaihtotyössä tapahtui yksi törmäysonnettomuus sekä yksi vakava vaaratilanne vuonna 2018. Kouvolassa 11.4.2018 laskumäkijarrut eivät toimineet 18 dieselvaunusta koostuneen letkan kohdalla. Säiliövaunut ajoivat vaihteen auki ja törmäsivät raiteilla olleisiin sahatavaravaunuihin. Törmäyksen seurauksena yksi sahatavaravaunuista suistui. Tampereella karkasi vaunuja läpi laskumäen 25.5.2018. Vaunut ajautuivat aina tavarajunan kulkutielle saakka aiheuttaen törmäysvaaran. Vaaratilanne aiheutui laskumäkijarrujen virheellisestä käytöstä.

VR-Yhtymä raportoi 45 luvatonta Seis-opasteen ohitusta vaihtotöissä vuonna 2018. Vuosina 2013-2017 luvattomia Seis-opasteen ohituksia on raportoitu vaihtotöissä keskimäärin 54,2 vuosittain. Vuonna 2019 elokuun loppuun mennessä luvattomia Seis-opasteen ohituksia on tapahtunut hieman vuoden 2018 vastaavaa ajanjaksoa enemmän.

Vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyviä poikkeamia, eli suistumisia, törmäyksiä ja vuotoja, tapahtui VR-Yhtymän tilaston mukaan yhteensä 21 kappaletta vuonna 2018. Vaarallisten aineiden kuljettamiseen liittyvien poikkeamien määrä lisääntyi selvästi vuosien 2013-2017 keskiarvoon 13,6 nähden.

VR-Yhtymässä vaihtotöiden turvallisuutta on pyritty parantamaan turvallisuuskulttuurin positiivista kehitystä edistämällä sekä pyrkimällä varmistamaan turvallisten työtapojen käyttö vaihtotyössä. Vaihtotyön turvallisuutta voidaan kehittää myös esimerkiksi laatimalla aikataulut riittävän väljiksi, panostamalla ratapihojen kuntoon sekä digitalisoimalla vaihtotyön määrämuotoista viestintää.

(1) Säiliövaunujen suistuminen Mäntyharjulla 7.4.2018. Onnettomuustutkintakeskus. Tutkintaselostus R2018-01. www.turvallisuustutkinta.fi. Haettu 12.7.2019.