Yksityisraiteiden turvallisuus

Yksityisraiteilla tarkoitetaan valtion rataverkkoon yhdistyviä teollisuuslaitosten, satamien ja kuntien omistamia raiteistoja. Suomessa on noin 130 yksityisraiteen haltijaa. Yksityisraiteiden laajuus vaihtelee muutaman sadan metrin pistoraiteista aina kymmenien ratakilometrien pituisiin rataverkkoihin. Yksityisraiteilla tapahtuva liikennöinti on valtaosin vaihtotyötä.

RAIDELIIKENTEEN TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT TILANNEKUVAT SIIRTYVÄT UUTEEN OSOITTEESEEN

Tätä sivua ei enää päivitetä. Löydät tämän sivun tiedot jatkossa Tieto.Traficom -sivustolta (Ulkoinen linkki)

Raideliikenteen turvallisuuden tilannekuvat  (Ulkoinen linkki)

Yksityisraiteiden turvallisuustilanne oli vuosituhannen vaihteen molemmin puolin paikoin melko heikko ja etenkin yksityisraiteiden huono kunto aiheutti jonkin verran onnettomuuksia. Viimeisen kymmenen vuoden aikana rataverkon haltijat ovat sisäistäneet rataverkon haltijuuteen liittyvät vastuunsa ja raiteiden kunnossapitoon on panostettu, mikä on johtanut yksityisraiteiden turvallisuustilanteen parantumiseen.

Vuosina 2016-2019 yksityisraiteen haltijat ovat raportoineet Traficomiin 91 onnettomuutta ja vaaratilannetta. Poikkeamien raportointiaktiivisuus yksityisraiteilla on melko heikko, eikä raportoitujen poikkeamien määrä vastaa todellisuudessa tapahtuneiden poikkeamien määrää. Raportoidut poikkeamat sekä yksityisten rataverkkojen haltijoiden turvallisuuskertomukset antavat kuitenkin hyvän kuvan siitä, millaisia poikkeamia yksityisraiteilla tapahtuu.

Selvästi yleisin yksityisraiteilta raportoitu onnettomuustyyppi on suistuminen, joita on raportoitu 38 tapausta. Noin puolet yksityisraiteilla tapahtuneista suistumisista on aiheutunut urakiskoon kertyneen lumen, jään tai roskan nostettua kalustoyksikön pois kiskoilta. Yleisiä suistumisen syitä ovat myös kiskoille unohtuneet pysäytyskengät sekä vaunun nostaminen kiskoilta purun yhteydessä.

Taulukko 1. Yksityisraiteilta raportoidut poikkeamat 2016-2019.

Suistuminen38
Muu tasoristeysonnettomuuden vaaratilanne     14
Tasoristeysonnettomuus9
Törmäys esteeseen9
Muu vaaratilanne4
Kalustoyksiköiden välinen törmäys4
Vaarallisten aineiden vuoto3
Muu onnettomuus2
Kiskon katkeama2
Kulkutien turvaamisvirhe2
Liikkuvan kaluston tulipalo1
Luvaton Seis-opasteen ohitus1
Allejäänti1
Allejäännin vaaratilanne1

Tasoristeyksiin liittyvät vaaratilanteet ja onnettomuudet ovat toiseksi yleisin yksityisraiteilta raportoitu poikkeamatyyppi. Tasoristeyksiin liittyvät vaaratilanteet ja onnettomuudet aiheutuvat tyypillisesti ajoneuvon kuljettajan toiminnasta, mutta tilanteiden syntyä edesauttaa usein yksityisraiteilla sijaitsevien tasoristeysten haastavat olosuhteet. Yksityisraiteilla junarata risteää usein ajoradan kanssa monissa kohdissa. Lisäksi yksityisraiteilla on toisinaan heikot näkemät tasoristeyksissä. Viime vuosina useilla yksityisraiteilla on panostettu tasoristeysturvallisuuteen mm. ottamalla käyttöön varoituslaitoksia.

Kolmanneksi eniten yksityisraiteilta raportoitu tapaustyyppi on törmäykset esteisiin. Tyypillisiä törmäyksen kohteita ovat raiteen päätepuskimet ja tehdasalueiden portit. Tyypillisesti törmäyksen aiheuttaa jokin vaihtotyön tekemiseen liittyvä inhimillinen tekijä kuten riittämätön tähystys tai liian suuri tilannenopeus.

Poikkeamaraporttien lisäksi yksityisraiteen haltijat raportoivat Traficomille turvallisuuden kehityksestä vuosittaisissa turvallisuuskertomuksissaan. 70 yksityisraiteen haltijaa toimitti Traficomille vuotta 2018 koskevan turvallisuuskertomuksen. Suurin osa turvallisuuskertomuksen toimittaneista yksityisraiteen haltijoista totesi, että rataverkolla ei ole tapahtunut onnettomuuksia tai vaaratilanteita vuonna 2018. Noin joka neljännellä yksityisraiteella oli tapahtunut jonkunlainen rautatiehen liittyvä onnettomuus kertomusvuoden aikana. Muutaman toimijan raiteistoilla oli tapahtunut useita onnettomuuksia. Turvallisuuskertomusten perusteella yleisimmin yksityisraiteilla tapahtuvia poikkeamia ovat vaaratilanteet tasoristeyksissä. Suistumiset ovat turvallisuuskertomusten perusteella toiseksi yleisin poikkeamatyyppi yksityisraiteilla. Turvallisuuskertomusten perusteella suhteellisen yleisiä vaaratilanteita yksityisraiteilla ovat myös varomattomasta liikkumisesta rata-alueella aiheutuvat allejäännin vaaratilanteet.

Suuri osa yksityisraiteen haltijoista raportoi turvallisuuskertomuksissa, että turvallisuustilanteessa ei ole tapahtunut raportointivuonna erityisiä muutoksia. Useat toimijat raportoivat turvallisuusjohtamisen kehittymisen parantaneen yksityisraiteen turvallisuustilannetta mm. selkeämmän vastuunjaon ja lisääntyneen riskitietoisuuden myötä. Yksi toimija raportoi liikennöintimäärien huomattavan lisääntymisen kasvattaneen toiminnan riskitasoja.

Yksityisraiteiden turvallisuustavoitteet liittyvät usein onnettomuuksien ja vaaratilanteiden määrään. Yleinen tavoite on nolla rautatieliikennöintiin liittyvää onnettomuutta. Usein tavoitteet on kytketty myös esimerkiksi teollisuuslaitoksen työturvallisuuspoikkeamia koskeviin mittareihin. Rataverkon kunnossapitoon ja kehittämiseen liittyvät asiat kuten raiteiden peruskunnostus tai esimerkiksi tasoristeysten turvallisuuden parantaminen, ovat myös yleisiä tavoitteita. Riskikartoituksen tekeminen, vaararekisterin päivitys sekä muut riskienhallinnan kehittämiseen liittyvät seikat ovat muutamien yksityisraiteen haltijoiden turvallisuustavoitteita.