Älyliikenne ja tietomarkkinat
 

Älyliikenne ja tietomarkkinat

Älykkäällä liikenteellä tarkoitetaan liikenteen sujuvuuden tai turvallisuuden parantamista ajoneuvojen sekä ajoneuvojen ja infrastruktuurin välisen kommunikaation avulla. Suomessa on käynnissä monia yhteistoiminnallisia hankkeita liittyen liikenteen tietopalveluihin ja älyliikenteen infrastruktuuriin. Näitä ovat muun muassa seuraavat:

NordicWay2: Verkottuneet ajoneuvot ja automaatio lumisissa sekä jäisissä olosuhteissa. Hankkeessa tehdään yhteistyössä julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa verkottuneiden ajoneuvojen eurooppalaista yhteentoimivuutta sekä tutkitaan automaation digitaalisen ja fyysisen infrastruktuurin vaatimuksia Suomen lumisissa ja jäisissä olosuhteissa.

Arctic Challenge: Arctic Challenge -hankkeessa tutkitaan automaattiautojen ja älykkään infrastruktuurin ratkaisuja ja niiden toimivuutta kenttäkokeilla Tunturi-Lapissa. Arctic Challenge toteutetaan osana Aurora-hanketta.

Sohjoa: SOHJOA-hanke on osa Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteistä 6Aika-strategiaa, jossa kehitetään avoimempia ja älykkäämpi palveluita. Tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Metropolian monialaisina hankekumppaneina ovat Aalto-yliopisto, Forum Virium Helsinki, Maanmittauslaitos sekä Tampereen teknillinen yliopisto.

Digitaaliset liikennepalvelut arktisissa olosuhteissa: Liikennelabra on käynnistänyt digitaalisia liikennepalveluja arktisissa olosuhteissa testaavan hankkeen, jossa tutkitaan ja kehitetään uusia liikenteen palveluja Suomessa sekä rajat ylittävässä liikenteessä.

Lisää hankkeita löytyy Liikennelabran nettisivuilta.

Tiedonluovutus

Vuonna 2016 Trafin tietoja luovutettiin hyödynnettäväksi yli 750 miljoonaa tietoyksikköä. Kasvua vuoteen 2015 nähden on 250 miljoonaa tietoyksikköä eli peräti 50 prosenttia. Trafi tarjoaa myös yli 100 erilaista tietorajapintaa toimijoiden käyttöön.

Liikennevirastolla on Digitraffic-palvelu, jonka kautta on saatavissa ajantasaista liikenne- ja olosuhdetietoa Suomen tieverkolta sekä rautatie- ja vesiliikenteestä. Tie- ja rautatieliikenteen osalta tietoa jaetaan ulos kuukaudessa kummastakin noin 2 000 gigatavua ja vesiliikenteen osalta noin 50 gigatavua kuukaudessa. Kyselyitä Digitrafficin rajapintoihin tulee kuukausittain noin 10 miljoonaa.

Liikkumispalvelukatalogi (NAP)

NAP-liikkumispalvelukatalogi on avoin kansallinen yhteyspiste (National Access Point), johon eri liikkumispalvelun tuottajien on toimitettava tietoja mm. palvelualueestaan, reiteistään, aikatauluistaan, hinnoistaan ja palvelujen esteettömyydestä. NAP ei ole loppukäyttäjien ja matkustajien palvelu, vaan se on tarkoitettu palveluiden tuottajille ja kehittäjille paikaksi, josta nämä pystyvät löytämään tarvitsemiaan tietoja ja rajapintoja. NAP-palvelu on oleellinen osa kokonaisuutta, jonka tavoitteena on aikaansaada mahdollisimman helppokäyttöisiä uusia yhdistettyjä liikkumispalveluita ja infopalveluita. NAP-palvelua kehittää ja ylläpitää Liikennevirasto.

 

 

Sivu päivitetty 08.01.2018