Ilmailu
 

Ilmailun turvallisuustavoitteiden seuranta

Kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuus

Kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuustilanne Q1/2019 

Vuoden ensimmäinen neljännes sujui suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa jälleen turvallisesti. Onnettomuuksia ei tapahtunut. Myös vakavien vaaratilanteiden määrä oli vuosien 2013-2018 keskiarvon alapuolella.

Ulkomainen kaupallinen ilmakuljetus oli osallisena kahdessa vakavassa vaaratilanteessa. Määrä oli pidemmän aikavälin keskiarvon yläpuolella.

Lue lisää kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuustilanteesta.

 

Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuus

Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanne Q1/2019

 

Suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa alkuvuonna tapahtui 1 onnettomuus, mutta siitä selvittiin ilman kuolonuhreja tai vakavia loukkaantumisia. Tapahtuma oli sikäli poikkeuksellinen, että tyypillisesti alkuvuonna ei yleis- ja harrasteilmailussa ole onnettomuuksia tapahtunut. Vakavia vaaratilanteita oli 1, mikä oli vuosien 2013-2018 keskiarvon alapuolella.

Yleis- ja harrasteilmailussa kiitotiepoikkeamaksi luokiteltuja tapauksia oli lähes kaksinkertainen määrä vuosien 2013-2018 keskiarvoon verrattuna. Suurin osa näistä tilanteista kävi Malmin lentopaikalla.

Lue lisää yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanteesta


Muiden ilmailun osa-alueiden turvallisuustilanne Q1/2019

Lennonvarmistuksen aiheuttamien porrastusten alitusten määrä hivenen laski edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta, ja oli nyt selvästi vuosien 2013-2018 keskiarvon alapuolella.

Myös lennonvarmistuksen aiheuttamien kiitotiepoikkeamien määrä laski edellisvuoden vastaavasta ajasta, ja oli vuosien 2013-2018 keskiarvon alapuolella. Alkuvuonna oli useita kiitotiepoikkeamia Helsinki-Vantaalla, mutta pääosin näissä ei arvioitu olleen lennonjohdon myötävaikutusta.

Maa-ajoneuvojen aiheuttamien kiitotiepoikkeamien määrä lähti laskuun viime vuonna, ja myös tämän alkuvuoden aikana niiden määrä jäi edellisvuosien vastaavaa ajankohtaa pienemmäksi.

Dronejen aiheuttamat useat läheltä piti-tilanteet olivat viime vuoden huolestuttavin trendi. Alkuvuonna tilanne on ollut kohtuullisen rauhallinen. Helmikuussa tapahtui kuitenkin 1 läheltä piti-tilanne, jossa osallisena olivat drone sekä Ilmavoimien Learjet ja joka luokiteltiin vakavaksi vaaratilanteeksi. Tästä tapauksesta Onnettomuustutkintakeskus on aloittanut tutkinnan L2019-03.  

Raportointi 2019

Avoin havaituista poikkeamista raportointi ja raporttien oikeudenmukainen käsittely on ilmailussa aina nähty yhtenä tärkeimmistä turvallisuuden peruspilareista. Mitä herkemmin raportteja tehdään, sitä parempi kuva toiminnan kehittämiskohteista muodostuu, ja sitä tehokkaammin pystytään turvallisuutta kehittämään. Suurta raporttimäärää voi pitää yhtenä indikaattorina hyvästä turvallisuuskulttuurista. Suomessa noudatetaan raporttien käsittelyssä oikeudenmukaisen turvallisuuskulttuurin (Just Culture) periaatteita. Raporttien käsittely on tarkemmin kuvattu Suomen ilmailun turvallisuusohjelman kohdassa 2.5

Raportointi 2007-2018

200720082009201020112012201320142015201620172018
Raporttimäärä194823942378359835633872522362036094530975069600

Alkuvuoden aikana Traficomiin on toimitettu reilut 2000 raporttia. Määrä on samaa luokkaa kuin vuonna 2018 samaan aikaan.

Raportteja luokitellaan usean eri muuttujan perusteella. Alla olevassa kuvaajassa on esitetty Q1/2019 tapausten jakautuminen sen perusteella, mihin ilmailun osa-alueeseen raportin aihe kohdistuu. Suurin osa raporteista tulee kaupallisesta toiminnasta, lentotoiminnan sekä erilaisten maatoimintojen organisaatioilta.

 

Tapaukset osa-alueittain Q1/2019

Prosentuaalinen määrä
Kaupallinen ilmakuljetus900
Muut toimijat (ml. maahuolinta, dronet)600
Ulkomaiset toimijat500
Lennonvarmistus370
Lentopaikat200
Yleis- ja harrasteilmailu (ml. lentotyö ja koulutustoiminta)200
Sotilasilmailu ja rajavartiosto60
Turvatoimet120
Huoltotoiminta90Aiemmat katsaukset ja tilakuvat löydät löydät arviotaulukon alapuolella olevista linkeistä.

 

Arviotaulukko eri osa-alueiden tilanteesta ja kehityssuunnasta 

 

 


Tavoite Mittari Tilanne Tilannearvio historia- ja nykytilanteen perusteella.
Osatavoitteissa esitetty ylemmässä solussa tilanne suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa ja alemmassa suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa.
Kiitotiepoikkeamien kohdalla lisäksi esitetty ajoneuvot ja henkilöt ja läheltä piti-tilanteiden kohdalla lennonvarmistuksen tilanne.
Ylätaso Hyvän turvallisuustason säilyttäminen kaupallisessa ilmailussa (ei kuolleita eikä onnettomuuksia, vähenevä trendi vakavien vaaratilanteiden määrässä) Kuolleiden ja onnettomuuksien määrä; vakavien vaaratilanteiden määrä suhteutettuna liikenteen määrään (viiden vuoden keskiarvo); FASP Riskiarvioinnin tehneiden organisaatioiden määrä Q1/2019 suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa ei onnettomuuksia eikä kuolleita.
Vakavia vaaratilanteita 1, pidemmän aikavälin keskiarvon alapuolella.
Vuonna 2018 suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa ei onnettomuuksia eikä kuolleita. Tavoite saavutettu.
Vakavia vaaratilanteita oli 12. Määrä edellisvuotta suurempi ja myös selkeästi pidemmän aikavälin keskiarvon yläpuolella. Alustavan arvion mukaan tavoitetta vähenevästä vakavien vaaratilanteiden määrästä suhteessa liikenteen määrään (viiden vuoden keskiarvo) ei tulla saavuttamaan.


Tilannearvio pidetään edelleen vihreänä. Kehityssuunta pidetään negatiivisena johtuen mm. dronetoiminnan aiheuttamista riskeistä.
Yleis- ja harrasteilmailussa enintään kolme kuollutta (neljän vuoden keskiarvo) ja vähenevä onnettomuuksien määrä ja vaaratilanteiden määrä Kuolleiden ja onnettomuuksien määrä Q1/2019 1 onnettomuus, ei kuolemantapauksia. Vakavia vaaratilanteita 1. Määrät lähellä pidemmän aikavälin keskiarvoa.
Vuonna 2018 7 onnettomuutta, suomalaisessa ilmailussa ei kuolemantapauksia. Määrä edellisvuotta sekä pidemmän aikavälin keskiarvoa pienempi. Vakavia vaaratilanteita 18, samaa luokkaa edellisvuoden ja pidemmän aikavälin keskiarvon kanssa.

Tilannearvio pidetään keltaisena. Kehityssuunta muutetaan positiivisesta neutraaliksi.
Keskeiset osatavioitteet Kiitotieltä suistumisten (RE) vähentäminen. Kiitotieltä suistumistapausten määrä ja se suhteutettuna lentotunteihin, lennettyjen sektorien määrään sekä operaatioiden määrään ilmaliikennepalveluyksiköissä. Q1/2019 suomalaisessa ilmakuljetuksessa ei kiitotieltä suistumistapauksia.
Vuonna 2018 suomalaisessa ilmakuljetuksessa ei kiitotieltä suistumistapauksia.

Tilannearvio pidetään vihreänä. Kehityssuunta pidetään neutraalina.
Q1/2019 yleis- ja harrasteilmailussa ei kiitotieltä suistumistapauksia.
Vuonna 2018 yleis- ja harrasteilmailussa 11 kiitotieltä suistumista. Lukema pidemmän aikavälin keskiarvon yläpuolella.

Tilannearvio pidetään keltaisena. Kehityssuunta pidetään neutraalina.
Kiitotiepoikkeamien (RI-VAP) vähentäminen Kiitotiepoikkeamien määrä ja se suhteutettuna lentotunteihin, lennettyjen sektorien määrään sekä operaatioiden määrään ilmaliikennepalveluyksiköissä. Q1/2019 suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa 2 kiitotiepoikkeamaa. Määrä pidemmän aikavälin keskiarvon tasolla. Ulkomaiset aiheuttaneet keskiarvoa enemmän kiitotiepoikkeamia alkuvuonna.
Vuonna 2018 suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa 3 kiitotiepoikkeamaa, joista kaksi luokiteltu vakavaksi vaaratilanteeksi. Määrä on pidemmän aikavälin keskiarvossa. Tilanne kehittyi parempaan suuntaan vuoden aikana.

Tilannearvio pidetään keltaisena. Kehityssuunta muutetaan positiivisesta neutraaliksi.
Q1/2019 yleis- ja harrasteilmailussa 6 kiitotiepoikkeamaa. Määrä pidemmän aikavälin keskiarvon yläpuolella.
Vuonna 2018 14 kiitotiepoikkeamaa yleis- ja harrasteilmailussa. Määrä pidemmän aikavälin keskiarvon alapuolella. Tilanne kehittyi parempaan suuntaan heikon kevään jälkeen.

Tilannearvio pidetään vihreänä. Kehityssuunta muutetaan negatiiviseksi.
Q1/2019 4 ajoneuvojen tai henkilöiden aiheuttamaa kiitotiepoikkeamaa. Määrä pidemmän ajan keskiarvon alapuolella. Positiivinen trendi jatkunut usean neljänneksen ajan, joten voidaan katsoa aiheelliseksi muuttaa arviota kokonaistilanteesta.
Vuonna 2018 18 ajoneuvojen tai henkilöiden aiheuttamaa kiitotiepoikkeamaa. Määrä on selkeästi edellisvuosia pienemmällä tasolla ja myös pidemmän aikavälin keskiarvon alapuolella.

Tilannearvio muutetaan keltaisesta vihreäksi. Kehityssuunta neutraali.
Yhteentörmäysten ja läheltä piti -tilanteiden (MAC/AIRPROX) vähentäminen ilmassa Yhteentörmäysten ja läheltä piti-tilanteiden määrä ja se suhteutettuna lentotunteihin, lennettyjen sektorien määrään sekä operaatioiden määrään ilmaliikennepalveluyksiköissä.
Q1/2019 kaupallinen ilmakuljetus mukana 4 läheltä piti-tilanteessa, joista suurin osa ulkomailla. Määrä pidemmän ajan keskiarvon yläpuolella.
Vuonna 2018 kaupallinen ilmakuljetus mukana 34 tilanteessa. Määrä edellisvuosia suurempi, pääosin dronetoiminnan johdosta.

Tilannearviossa pidetään keltaisena. Mahdollista, että tilanne edelleen kehittyy huonompaan suuntaan drone-tapausten lisääntymisen johdosta joten pidetään kehityssuunta negatiivisena.
Q1/2019 yleis- ja harrasteilmailu mukana 1 tapauksessa. Määrä pidemmän aikavälin keskiarvon tasalla.
Vuonna 2018 yleis- ja harrasteilmailukoneet mukana 45 tapauksessa, selvästi edellisvuosia enemmän. Runsaasti yleis- ja harrasteilmailijoiden välisiä tilanteita, erityisesti Malmilla.

Tilannearvio pidetään keltaisena. Mahdollista, että tilanne edelleen kehittyy huonompaan suuntaan drone-tapausten lisääntymisen johdosta. Kehityssuunta pidetään negatiivisena.
Q1/2019 tapahtui 4 lennonjohdon aiheuttamaa ilma-alusten välistä porrastuksen alitusta. Määrä oli edellisvuosien keskiarvoa pienempi.
Vuonna 2018 tapahtui 14 lennonjohdon aiheuttamaa ilma-alusten välistä porrastuksen alitusta. Määrä oli edellisvuosien määrän tasolla.

Tilannearvio pidetään keltaisena. Kehityssuunta pidetään positiivisena.
Ohjattavissa olevan ilma-alusten törmäysten maastoon ja vastaavien vaaratilanteiden (CFIT) vähentäminen CFIT-tapausten määrä ja se suhteutettuna lentotunteihin, lennettyjen sektorien määrään sekä operaatioiden määrään ilmaliikennepalveluyksiköissä.
Q1/2019 kaupallisessa ilmakuljetuksessa ei CFIT/near CFIT-tilanteita.
Vuonna 2018 kaupallisessa ilmakuljetuksessa ei CFIT/near CFIT-tilanteita.

Tilannearvio pidetään vihreällä. Kehityssuunta pidetään neutraalina.
Q1/2019 yleis- ja harrasteilmailussa 1 CFIT-tilanne.
Vuonna 2018 yleis- ja harrasteilmailussa 2 CFIT-tilannetta.

Tilannearvio pidetään vihreällä. Kehityssuunta pidetään neutraalina.
Ilma-alusten hallinnan menetysten lennon aikana (LOC-I) vähentäminen
Hallinnan menetystapausten määrä ja se suhteutettuna lentotunteihin, lennettyjen sektorien määrään sekä operaatioiden määrään ilmaliikennepalveluyksiköissä.
Q1/2019 kaupallisessa ilmakuljetuksessa ei hallinnan menetys-tilanteita.
Vuonna 2018 kaupallisessa ilmakuljetuksessa tapahtui 2 hetkellistä hallinnan menetystä.

Tilannearvio pidetään virheänä. Kehityssuunta pidetään neutraalina.
Q1/2019 yleis- ja harrasteilmailussa 3 hallinnan menetys-tilannetta, määrä pidemmän aikavälin keskiarvon yläpuolella.
Vuonna 2018 yleis- ja harrasteilmailussa tapahtui 6 hallinnan menetys-tilanne. Määrä oli edellisvuoden tasolla ja pidemmän aikavälin keskiarvon alapuolella.

Tilannearvio pidetään vihreänä. Kehityssuunta muutetaan neutraalista negatiiviseksi.
Yhteentörmäysten rullattaessa kiitotielle tai kiitotieltä (GCOL) vähentäminen
GCOL-tapausten määrä ja se suhteutettuna lentotunteihin, lennettyjen sektorien määrään sekä operaatioiden määrään ilmaliikennepalveluyksiköissä.
Q1/2019 kaupallisessa ilmakuljetuksessa ei GCOL-tapauksia.
Vuonna 2018 kaupallisessa ilmakuljetuksessa yleisölennolla tapahtui yksi tämän tyyppinen tapaus.

Tilannearvio pidetään vihreänä. Kehityssuunta pidetään neutraalina.
Q1/2019 yleis- ja harrasteilmailussa ei GCOL-tapauksia.
Vuonna 2018 yleis- ja harrasteilmailussa tapahtui 3 ilma-aluksen törmäystä rullauksen aikana. Määrä oli edellisvuotta korkeampi ja hieman keskiarvoa suurempi. Alkuvuoden tapausten jälkeen ei kuitenkaan ole enää vastaavia tapauksia raportoitu.

Tilannearvio pidetään vihreänä. Kehityssuunta pidetään vielä negatiivisena.

Tietoa ilmailun tilakuvasta

Turvallisuustilannetta seurataan ylätason
(taso 1; onnettomuudet, vakavat vaaratilanteet ja kuolleet) mittarien lisäksi erilaisilla alatason (tason 2 ja 3) mittareilla, joilla seurataan operatiivisten riskitekijöiden kehitystä.

Tason 2 mittareita ovat merkittävimmät onnettomuuksien syytekijät (mm. kiitotiepoikkeamat, läheltä piti-tilanteet ilmassa ja ilma-aluksen hallinnan menetykset ilmassa) ja tasolla 3 mitataan näiden tai muiden onnettomuus- tai vaaratilanneuhkaa sisältävien tapausten syy- tai myötävaikuttavia tekijöitä.

Ilmailun turvallisuuden tilan seurantaan käytettävät mittarit ja niille määritetyt tavoitteet perustuvat Suomen ilmailun turvallisuusohjelmassa (FASP) määriteltyihin indikaattoreihin ja tavoitteisiin. Tarkempi kuvaus niistä löytyy Suomen ilmailun turvallisuusohjelman liitteestä 2

Turvallisuustilannetta seurataan erityisesti kaupallisen ilmakuljetuksen, yleis- ja harrasteilmailun sekä lennonvarmistuksen ja lentopaikkojen kannalta.

Ilmailun turvallisuuden lyhenteiden selityksiä löydät täältä.

 

 
 

 

Sivu päivitetty 05.04.2019