Ilmailu
 

Ilmailun turvallisuustavoitteiden seuranta

Kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuus

Kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuustilanne Q3/2020 

Kolmannella neljänneksellä ei tapahtunut onnettomuuksia. Koronaepidemia laski myös kolmannella vuosineljänneksellä kaupallisen liikenteen määrää suomalaisilla lentoasemilla merkittävästi. Organisaatioiden toiminnan turvallisuuteen koronalla ei ole havaittu olleen vaikutusta. 

Vakavia vaaratilanteita tapahtui 1, vähemmän kuin edellisinä vuosina vastaavaan aikaan.

Kokonaisuutena turvallisuustilanne kaupallisessa ilmakuljetuksessa säilyi hyvänä kolmannella vuosineljänneksellä ja koko vuonna, huolimatta tammikuussa tapahtuneesta onnettomuudesta, jossa matkustamohenkilökunnan jäsen putosi lentokoneen avoimesta ovesta ja loukkaantui.

Kevään ja kesän aikana Euroopan lentoturvallisuusviranomaiset ovat yhteistyössä ilmailun toimijoiden kanssa aktiivisesti tunnistaneet mahdollisia koronapandemiasta seuraavia turvallisuusuhkia. Tämän työn perusteella on julkaistu runsaasti erilaista materiaalia tukemaan ilmailualan riskienhallintaa. Tutustu Traficomin julkaisemiin koronatiedotteisiin sekä EASAn COVID-19-sivustoon.

Lue lisää kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuustilanteesta.

 

Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuus

Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanne Q3/2020

Suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa kolmas vuosineljännes sujui kokonaisuutena likimain edellisten vuosien tahtiin. Kesäkuukausina lentotoiminta vilkastuu ja silloin myös sattuu ja tapahtuu. Hieman huolestuttava trendi on jo edellisvuonna alkanut onnettomuuksien määrän kasvu.

Tänä vuonna onnettomuuksia tapahtui kolmannella neljänneksellä 8 eli selvästi vuosien 2013-2019 keskiarvoa (4,7) enemmän. Toisaalta vakavia vaaratilanteita tapahtui 2 eli vuosien 2013-2019 (7,0) vähemmän. Kaikista onnettomuuksista selvittiin ilman kuolonuhreja.

Lukemat heijastelevat koko vuoden tilannetta. Toistaiseksi koko vuoden aikana onnettomuuksia on tapahtunut aiempia vuosia enemmän mutta vakavia vaaratilanteita taas aiempaa vähemmän. Yleis- ja harrasteilmailussa vakavan vaaratilanteen ja onnettomuuden ero on usein hiuksenhieno. Tänä ja viime vuonna näyttää toistaiseksi siltä, että monessa tapauksessa tilanteet ovat päätyneet ikävämpään lopputulemaan.

Koronaepidemia vähensi toisella neljänneksellä myös yleis- ja harrasteilmailun määrää, mutta ei yhtä merkittävästi kuin kaupallisessa ilmakuljetuksessa. Onnettomuuksien ja vakavien vaaratilanteiden määrä ei kuitenkaan vähentynyt samassa suhteessa. Ilmoitusten perusteella koronaan liittyvillä seikoilla ei näyttäisi olleen merkittävää vaikutusta tapahtuneissa tilanteissa.

Lue lisää yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanteesta.


Muiden ilmailun osa-alueiden turvallisuustilanne Q3/2020

Kolmannella neljänneksellä tapahtui 3 lennonjohdon aiheuttamaa porrastuksen alitusta. Edellisenä vuonna vastaavaan aikaan alituksia tapahtui 12. Kolmannella neljänneksellä operaatioiden määrä lentoasemilla väheni edellisvuoteen verrattuna n. 52% ja aluelennonjohdossa n. 79%. Porrastusten alitusten määrä siis laski likimain samassa suhteessa kuin operaatioidenkin määrä.

Koko vuonna porrastuksen alituksia on tapahtunut 16, joista 8 ilma-aluksen välisiä ja 8 sellaisia, joissa vaadittava minimietäisyys ilma-aluksen ja esteen tai ilmatilan rajan välillä on alittunut. Määrä on n. puolet vuosien 2013-2019 keskiarvosta. Samaan aikaan myös operaatioiden määrä on laskenut noin puolella verrattuna pidemmän aikavälin keskiarvoon, joten suhteellisesti tilanne on pysynyt likimain samalla tasolla.

Lennonvarmistus ei aiheuttanut yhtään kiitotiepoikkeamaa kolmannella neljänneksellä. Koko vuoden aikana niitä on tapahtunut 1, eli selvästi vuosien 2013-2019 keskiarvoa 4,4 vähemmän.

Maa-ajoneuvojen aiheuttamia kiitotiepoikkeamia tapahtui kolmannella neljänneksellä 1, vuosien 2013-2019 keskiarvon ollessa 3,0. Valvotuilla lentoasemilla ei tapahtunut yhtään kiitotiepoikkeamaa.
Koko vuoden aikana poikkeamia on tapahtunut 14 eli jonkin verran vuosien 2013-2019 keskiarvoa 10,7 enemmän. Alkuvuonna ennen koronaepidemiaa trendi oli huonompaan suuntaan mutta liikenteen vähentymisen myötä myös kiitotiepoikkeamien määrä laski. Kiitotiepoikkeamien määrä lähti kasvuun vuoden 2019 lopulla minkä jälkeen sen vähentämiseksi aloitettiin toimenpiteitä.  

Maahuolintatoimintaan liittyen ei kolmannella neljänneksellä ollut mainittavia tapahtumia. Alkuvuonna maahuolinta oli osallisena matkustamohenkilöstön putoamisonnettomuudessa sekä vakavassa vaaratilanteessa, jossa lapsi oli pudota ilma-aluksen ja matkustajasillan välisestä raosta.

Dronet ovat viime vuosina aiheuttaneet useita läheltä piti-tilanteita toisten ilma-alusten kanssa, mutta kolmannella neljänneksellä Suomessa ei tällaisia tilanteita ollut. Koko vuonna läheltä piti-tilanteiden määrä on myös ollut selvästi edellisvuosia pienempi, joten kehitys on tältä osin ollut positiivista. Toki toisella ja kolmannella neljänneksellä tilanteeseen on vaikuttanut myös miehitetyn liikenteen määrän väheneminen. Lisää tietoa dronetoiminnasta ja siihen liittyvästä sääntelystä löydät Droneinfo-sivustolta.

Raportointi Q3/2020

Avoin raportointi havaituista poikkeamista ja raporttien oikeudenmukainen käsittely on ilmailussa aina nähty yhtenä tärkeimmistä turvallisuuden peruspilareista. Mitä herkemmin raportteja tehdään, sitä parempi kuva toiminnan kehittämiskohteista muodostuu, ja sitä tehokkaammin pystytään turvallisuutta parantamaan. Suurta raporttimäärää voi pitää yhtenä hyvän turvallisuuskulttuurin merkkinä. Suomessa noudatetaan raporttien käsittelyssä oikeudenmukaisen turvallisuuskulttuurin (Just Culture) periaatteita. Raporttien käsittely on tarkemmin kuvattu Suomen ilmailun turvallisuusohjelman kohdassa 2.5

Raportit 2007-2019

2007200820092010201120122013201420152016201720182019
Raporttimäärä1948239423783598356338725223620360945309750696009300

Vuoden 2020 kolmannen neljänneksen aikana Traficomiin toimitettiin n. 1200 raporttia. Edellisenä vuonna vastaavaan aikaan saatiin n. 2400 raporttia, joten koronapandemian johdosta vähentynyt liikenteen määrä vaikutti huomattavasti myös raporttien määrään. Koko vuoden ajalta raporttimäärä on vähentynyt edellisvuoteen verrattuna n. 47%. Toisaalta suhteutettuna operaatioiden määrään on raportointiaktiivisuus pysynyt hyvällä tasolla.

Raportteja luokitellaan usean eri muuttujan perusteella. Alla olevassa kuvaajassa on esitetty vuoden 2020 tapausten jakautuminen sen perusteella, mihin ilmailun osa-alueeseen raportin aihe kohdistuu. Suurin osa raporteista tulee kaupallisesta toiminnasta, lentotoiminnan sekä erilaisten maatoimintojen organisaatioilta.

 

Tapaukset osa-alueittain Q3/2020

Prosentuaalinen määrä
Kaupallinen ilmakuljetus1050
Muut toimijat (ml. maahuolinta, dronet)550
Ulkomaiset toimijat500
Lennonvarmistus560
Lentopaikat400
Yleis- ja harrasteilmailu (ml. lentotyö ja koulutustoiminta)460
Sotilasilmailu ja rajavartiosto100
Turvatoimet140
Huoltotoiminta290

 

Traficomin toiminta turvallisuuden parantamiseksi & mistä löytää lisätietoa ilmailun turvallisuudesta

Traficomin periaatteet ja käytännön toiminta ilmailun turvallisuuden parantamiseksi mm. Liikennefaktassa esitettyjen suorituskykymittareiden osalta on kuvattu Suomen ilmailun turvallisuusohjelmassa ja sen liitteissä, erityisesti Suomen ilmailun turvallisuussuunnitelmassa.

Tutustu voimassa olevaan ohjelmaan ja suunnitelmaan Suomen ilmailun turvallisuudenhallinnan sivuilla.

Lisätietoa ilmailun turvallisuudesta kuten linkit Traficomin julkaisemiin turvallisuustiedotteisiin sekä muihin turvallisuustiedon lähteisiin löydät Traficomin ilmailun turvallisuustietoa-sivustolta.

 

Aiempien vuosien turvallisuuskatsaukset löydät taulukon alapuolella olevista linkeistä.
 

Arviotaulukko eri osa-alueiden tilanteesta ja kehityssuunnasta  

 


Tavoite Mittari Tilanne Tilannearvio historia- ja nykytilanteen perusteella.
Osatavoitteissa esitetty ylemmässä solussa tilanne suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa ja alemmassa suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa.
Kiitotiepoikkeamien kohdalla lisäksi esitetty ajoneuvot ja henkilöt ja läheltä piti-tilanteiden kohdalla lennonvarmistuksen tilanne.
Ylätaso Hyvän turvallisuustason säilyttäminen kaupallisessa ilmailussa (ei kuolleita eikä onnettomuuksia, vähenevä trendi vakavien vaaratilanteiden määrässä) Kuolleiden ja onnettomuuksien määrä; vakavien vaaratilanteiden määrä suhteutettuna liikenteen määrään (viiden vuoden keskiarvo); FASP Riskiarvioinnin tehneiden organisaatioiden määrä Q1-Q3/2020 suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa 1 onnettomuus. Vakavia vaaratilanteita 4. Onnettomuudessa kyseessä melko harvinainen tilanne, arvioidaan että kaupallisen ilmakuljetuksen turvallisuustilanne kuitenkin hyvä.

2019 suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa ei onnettomuuksia eikä kuolleita. Tavoite tältä osin saavutettu.
Vakavia vaaratilanteita oli 10 vuonna 2019, pidemmän aikavälin keskiarvon yläpuolella. Tavoitetta vähenevästä vakavien vaaratilanteiden määrästä suhteessa liikenteen määrään viiden vuoden keskiarvona ei saavutettu vuonna 2019.

Tilannearvio pidetään edelleen vihreänä. Kehityssuunta pidetään negatiivisena johtuen mm. dronetoiminnan aiheuttamista riskeistä. Koronapandemian aiheuttaman poikkeuksellisen liikennemäärien vähenemisen johdosta kehityssuunnan arviointi epävarmaa.
Yleis- ja harrasteilmailussa enintään kolme kuollutta (neljän vuoden keskiarvo) ja vähenevä onnettomuuksien määrä ja vaaratilanteiden määrä Kuolleiden ja onnettomuuksien määrä Q1-Q3/2020 yleis- ja harrasteilmailussa 12 onnettomuutta, hieman suurempi määrä kuin aiempina vuosina. 11 vakavaa vaaratilannetta, pidemmän aikavälin keskiarvoa vähemmän

2019 12 onnettomuutta, joista 2 kuolemaan johtanutta, ja näissä 2 menehtynyttä. Vakavia vaaratilanteita 8. Onnettomuuksien määrä pidemmän aikavälin keskiarvon yläpuolella. Myös kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä keskiarvon yläpuolella. Kuolleiden määrä keskiarvossa.

Tilannearvio pidetään keltaisena. Kehityssuunta pidetään neutraalina.
Keskeiset osatavioitteet Kiitotieltä suistumisten (RE) vähentäminen. Kiitotieltä suistumistapausten määrä ja se suhteutettuna lentotunteihin, lennettyjen sektorien määrään sekä operaatioiden määrään ilmaliikennepalveluyksiköissä. Q1-Q3/2020 suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa ei kiitotieltä suistumistapauksia.
2019 suomalaisessa ilmakuljetuksessa ei kiitotieltä suistumistapauksia.


Tilannearvio pidetään vihreänä. Kehityssuunta pidetään neutraalina. Koronapandemian aiheuttaman poikkeuksellisen liikennemäärien vähenemisen johdosta kehityssuunnan arviointi epävarmaa.
Q1-Q3/2020 yleis- ja harrasteilmailussa 8 kiitotieltä suistumista. Määrä pidemmän aikavälin keskiarvossa.
2019 yleis- ja harrasteilmailussa 7 kiitotieltä suistumistapausta. Pidemmän aikavälin keskiarvon tasalla.
Vuonna 2018 yleis- ja harrasteilmailussa 11 kiitotieltä suistumista. Lukema pidemmän aikavälin keskiarvon yläpuolella.

Tilannearvio pidetään keltaisena. Kehityssuunta pidetään positiivisena.
Kiitotiepoikkeamien (RI-VAP) vähentäminen Kiitotiepoikkeamien määrä ja se suhteutettuna lentotunteihin, lennettyjen sektorien määrään sekä operaatioiden määrään ilmaliikennepalveluyksiköissä. Q1-Q3/2020 suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa 6 kiitotiepoikkeamaa, määrä hieman pidemmän aikavälin keskiarvon yläpuolella.
2019 suomalaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa 9 kiitotiepoikkeamaa. Määrä hieman pidemmän aikavälin keskiarvon yläpuolella ja enemmän kuin edellisenä vuonna.


Tilannearvio pidetään keltaisena. Kehityssuunta pidetään neutraalina. Koronapandemian aiheuttaman poikkeuksellisen liikennemäärien vähenemisen johdosta kehityssuunnan arviointi epävarmaa.
Q1-Q3/2020 yleis- ja harrasteilmailussa 19 kiitotiepoikkeamaa, määrä hieman pidemmän aikavälin keskiarvon alapuolella.
2019 yleis- ja harrasteilmailussa 26 kiitotiepoikkeamaa. Määrä hieman pidemmän aikavälin keskiarvon yläpuolella. Tilanne kehittyi huonompaan suuntaan kolmannella neljänneksellä.

Tilannearvio pidetään vihreänä. Kehityssuunta pidetään negatiivisena.
Q1-Q3/2020 14 ajoneuvojen (12 lentoasemilla, 2 valvomattomilla lentopaikoilla) ja 7 henkilöiden (1 lentoasemilla, 6 valvomattomilla lentopaikoilla) aiheuttamaa kiitotiepoikkeamaa. Määrä keskiarvon yläpuolella ja edellisen vuoden vastaavan ajankohdan yläpuolella. Määrä lähti kasvuun vuoden 2019 loppupuoliskolla. Tilanne kehittynyt parempaan suuntaan Q3 mutta toisaalta koronapandemia on vähentänyt merkittävästi lentoasemien toimintaa.
2019 25 ajoneuvojen tai henkilöiden aiheuttamaa kiitotiepoikkeamaa. Henkilöiden osalta määrä pidemmän ajan keskiarvon alapuolella, ajoneuvojen osalta pidemmän ajan keskiarvon tasalla.

Tilannearvio muutetaan keltaiseksi. Kehityssuunta muutetaan neutraaliksi. Koronapandemian aiheuttaman poikkeuksellisen liikennemäärien vähenemisen johdosta kehityssuunnan arviointi epävarmaa.
Yhteentörmäysten ja läheltä piti -tilanteiden (MAC/AIRPROX) vähentäminen ilmassa Yhteentörmäysten ja läheltä piti-tilanteiden määrä ja se suhteutettuna lentotunteihin, lennettyjen sektorien määrään sekä operaatioiden määrään ilmaliikennepalveluyksiköissä.
Q1-Q3/2020 suomalainen kaupallinen ilmakuljetus mukana 10 läheltä piti-tilanteessa. Määrä hieman pidemmän aikavälin keskiarvon alapuolella. Määrä vähentynyt alkuvuodesta, mutta syynä lienee koronaepidemian aiheuttama liikenteen väheneminen.
2019 kaupallinen ilmakuljetus mukana 42 läheltä piti-tilanteessa, joista noin puolet ulkomailla. Määrä pidemmän ajan keskiarvon yläpuolella. Dronetapausten kasvy pysähtynyt, mutta muun tyyppisiä läheltä piti-tilanteita ollut hieman enemmän.

Tilannearvio pidetään keltaisena. Mahdollista, että tilanne edelleen kehittyy huonompaan suuntaan drone-tapausten lisääntymisen johdosta joten pidetään kehityssuunta negatiivisena. Koronapandemian aiheuttaman poikkeuksellisen liikennemäärien vähenemisen johdosta kehityssuunnan arviointi epävarmaa.
Q1-Q3/2020 yleis- ja harrasteilmailu mukana 23 tilanteessa. Määrä pidemmän aikavälin keskiarvon yläpuolella. Useita tapauksia ulkomailla. Q3 määrä kuitenkin hieman laskussa edellisvuosiin verrattuna.
2019 yleis- ja harrasteilmailu mukana 34 tapauksessa. Määrä pidemmän aikavälin keskiarvon yläpuolella, samaa luokkaa kuin edellisenä vuonna.

Tilannearvio pidetään keltaisena. Mahdollista, että tilanne edelleen kehittyy huonompaan suuntaan drone-tapausten lisääntymisen johdosta. Lisäksi Espanjasta raportoitu useista läheltä piti-tilanteista. Kehityssuunta pidetään negatiivisena.
Q1-Q3/2020 8 lennonjohdon aiheuttamaa ilma-alusten välistä porrastuksen alitusta. Määrä jonkin verran pidemmän aikavälin keskiarvon ja edellisen vuoden määrän alapuolella. Koronaepidemian aiheuttama liikennemäärien vähennys todennäköisesti vaikuttaa tilanteeseen.
Koko vuonna 2019 tapahtui 19 lennonjohdon aiheuttamaa ilma-alusten välistä porrastuksen alitusta. Määrä oli edellisvuosien keskiarvon tasalla.

Tilannearvio pidetään keltaisena. Kehityssuunta muutetaan neutraaliksi. Koronapandemian aiheuttaman poikkeuksellisen liikennemäärien vähenemisen johdosta kehityssuunnan arviointi epävarmaa.
Ohjattavissa olevan ilma-alusten törmäysten maastoon ja vastaavien vaaratilanteiden (CFIT) vähentäminen CFIT-tapausten määrä ja se suhteutettuna lentotunteihin, lennettyjen sektorien määrään sekä operaatioiden määrään ilmaliikennepalveluyksiköissä.
Q1-Q32020 kaupallisessa ilmakuljetuksessa ei CFIT/near CFIT-tilanteita.
2019 kaupallisessa ilmakuljetuksessa ei CFIT/near CFIT-tilanteita.


Tilannearvio pidetään vihreällä. Kehityssuunta pidetään neutraalina.
Q1-Q3/2020 yleis- ja harrasteilmailussa 2 CFIT-tilannetta. Määrä samaa luokkaa pidemmän aikavälin keskiarvon kanssa.
2019 yleis- ja harrasteilmailussa 5 CFIT-tilannetta. Kaksinkertainen edelliseen vuoteen ja yli pidemmän aikavälin keskiarvon.


Tilannearvio pidetään vihreällä. Kehityssuunta pidetään neutraalina.
Ilma-alusten hallinnan menetysten lennon aikana (LOC-I) vähentäminen
Hallinnan menetystapausten määrä ja se suhteutettuna lentotunteihin, lennettyjen sektorien määrään sekä operaatioiden määrään ilmaliikennepalveluyksiköissä.
Q1-Q3/2020 kaupallisessa ilmakuljetuksessa ei hallinnan menetys-tilanteita.
2019 kaupallisessa ilmakuljetuksessa ei hallinnan menetys-tilanteita.


Tilannearvio pidetään virheänä. Kehityssuunta pidetään neutraalina.
Q1-Q3/2020 yleis- ja harrasteilmailussa 4 hallinnan menetys-tilannetta. Määrä pienempi kuin edellisenä vuonna ja pidemmän aikavälin keskiarvon alapuolella.
2019 yleis- ja harrasteilmailussa 8 hallinnan menetys-tilannetta, määrä pienempi kuin edellisenä vuonna ja pidemmän aikavälin keskiarvon alapuolella.


Tilannearvio pidetään vihreänä. Kehityssuunta pidetään neutraalina.
Yhteentörmäysten rullattaessa kiitotielle tai kiitotieltä (GCOL) vähentäminen
GCOL-tapausten määrä ja se suhteutettuna lentotunteihin, lennettyjen sektorien määrään sekä operaatioiden määrään ilmaliikennepalveluyksiköissä.
Q1-Q2/2020 kaupallisessa ilmakuljetuksessa ei GCOL-tapauksia.
2019 kaupallisessa ilmakuljetuksessa ei GCOL-tapauksia.


Tilannearvio pidetään vihreänä. Kehityssuunta pidetään neutraalina.
Q1-Q3/2020 yleis- ja harrasteilmailussa 2 GCOL-tapausta. Määrä pidemmän aikavälin keskiarvossa.
2019 yleis- ja harrasteilmailussa 1 GCOL-tapaus. Määrä pidemmän ajan keskiarvon alapuolella.


Tilannearvio pidetään vihreänä. Kehityssuunta pidetään neutraalina.

Tietoa ilmailun tilakuvasta

Turvallisuustilannetta seurataan ylätason
(taso 1; onnettomuudet, vakavat vaaratilanteet ja kuolleet) mittarien lisäksi erilaisilla alatason (tason 2 ja 3) mittareilla, joilla seurataan operatiivisten riskitekijöiden kehitystä.

Tason 2 mittareita ovat merkittävimmät onnettomuuksien syytekijät (mm. kiitotiepoikkeamat, läheltä piti-tilanteet ilmassa ja ilma-aluksen hallinnan menetykset ilmassa) ja tasolla 3 mitataan näiden tai muiden onnettomuus- tai vaaratilanneuhkaa sisältävien tapausten syy- tai myötävaikuttavia tekijöitä.

Ilmailun turvallisuuden tilan seurantaan käytettävät mittarit ja niille määritetyt tavoitteet perustuvat Suomen ilmailun turvallisuusohjelmassa (FASP) määriteltyihin indikaattoreihin ja tavoitteisiin. Tarkempi kuvaus niistä löytyy Suomen ilmailun turvallisuusohjelman liitteestä 2

Turvallisuustilannetta seurataan erityisesti kaupallisen ilmakuljetuksen, yleis- ja harrasteilmailun sekä lennonvarmistuksen ja lentopaikkojen kannalta. Tässä julkaisussa ei käsitellä riippu- ja varjoliitämistä eikä laskuvarjourheilua.

Tilakuvassa käytettyjen lyhenteiden sekä käsitteiden määritelmiä löydät täältä

 
 

 

Sivu päivitetty 15.10.2020