Merenkulku
 

Merenkulku

Merenkulun turvallisuus

Merenkulun turvallisuuden tila 2017

 

Merenkulun muilta osin hyvää turvallisuuden tilaa synkistää aivan vuoden lopulla tapahtunut luotsiveneen uppoaminen

Verrattuna edelliseen vuoteen vuoden 2017 aikana merionnettomuuksien määrissä tapahtui selvää laskua. Vuoden 2017 loppuun mennessä Trafin tietoon tuli 32 Suomen vesialueilla tapahtunutta onnettomuutta

Viime vuonna vastaavana aikana sattui 41 onnettomuutta. Suomalaisille aluksille tapahtuneita näistä oli 23 (2016 36 onnettomuutta). Satamakäyntien ja suomalaisten alusten määrä ovat hiukan nousseet koko vuoden 2017.

Noin kymmenen vuoden aikasarjalla tarkasteluna Suomen aluevesillä tapahtuu vuosittain noin 27 - 41 onnettomuutta. Vuosittainen vaihtelu merionnettomuuksien määrissä on ollut voimakastakin, mutta lukumäärä ei yksistään kerro turvallisuuden tilan kehityksestä, koska vaihtelu on satunnaista.

Vaikka lukumääräisesti onnettomuuksien määrässä tapahtui positiivista kehitystä, vuoden 2017 merenkulun turvallisuuden tilaa synkistää kahden henkilön kuolemaan johtanut luotsiveneen kaatuminen ja uppoaminen joulukuussa 2017. Onnettomuustutkintakeskus on käynnistänyt onnettomuuden tutkinnan.

Tammi-joulukuussa 2017 vesiliikenteessä kuoli 35 henkilöä. Vuotta aiemmin menehtyneitä oli 48.


Mittari Kehitys vuosina 2009-2017
Tilanne 2017 Q4

Merenkulun turvallisuustaso Suomen merenkulun turvallisuuden nykytila on vakaa ja hyvä. Vuoden 2017 loppuun mennessä Liikenteen turvallisuusvirastolle ilmoitettiin 36 onnettomuutta, mitä voidaan pitää aiempiin vuosiin verrattuna normaalina määränä. Vaikka onnettomuuksia tapahtuu, onnettomuudet ovat olleet seurauksiltaan lieviä. 2017 Luotsiveneen uppoaminen ja kahden henkilön kuolema synkisti onnettomuustilastoa. Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinnan valmistuttua voidaan arvioidan onnettomuuden syiden vaikutuksia.
Suomalaisille aluksille tapahtuneet onnettomuudet 2015=29, vuotuinen vaihteluväli vuosina 2009-2016 oli 25-41.
2016=41
2017=27
Q1=7 onnettomuutta
Q2=5
Q3=6
Q4=9
Suomen vesialueilla tapahtuneet onnettomuudet. 2015=34, vuotuinen vaihteluväli vuosina 2009-2016 oli 27-41.
2016=41
2017=32
Q1=12 onnettomuutta
Q2=7
Q3=6
Q4=7
Suomalaisille aluksille Suomen vesialueilla tapahtuneet onnettomuudet. 2015=23, vuotuinen vaihteluväli vuosina 2009-2016 oli 21-36.
2016=36
2017=23
Q1=7 onnettomuutta
Q2=4
Q3=5
Q4=7
Ulkomailla pysäytettyjen suomalaisten alusten määrä 2015=0
2016=5
2017=3
Suomalaisiin aluksiin (107 kpl) on tehty Paris MoU:n jäsenvaltioissa 133 satamavaltiotarkastusta vuoden 2017 aikana. Tehdyissä satamavaltiotarkastuksissa suomalaisille aluksille on annettu yhteensä 217 huomautusta. Suomalaisia aluksia pysäytettiin vuonna 2017 3 kertaa.
Q1=0 pysäytystä
Q2=0 pysäytystä
Q3=1 pysäytys
Q4=2 pysäytystä

Vesiliikenteessä kuolleet. 2015=40, vuotuinen vaihteluväli 40-63.
2016=48
Vuodesta toiseen kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien pääsyy vesillä on pienen veneen kaatuminen tai kallistuma, jonka seurauksena on jouduttu veteen eikä ole kyetty pelastautumaan.
2017 Tammi-joulukuu ennakkotieto vesiliikenteessä kuolleita on 35.

Tietoa merenkulun tilakuvasta

Tilakuva koostuu Liikenteen turvallisuusviraston ylläpitämästä kansallisesta merenkulun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tietokannasta. Tätä tarvitaan turvallisuusjohtamisjärjestelmien toimivuuden tarkkailuun ja merenkulun riskien ja turvallisuustrendien tunnistamiseen viranomaistoiminnan pohjaksi sekä myös sääntelyn kehittämiseen. Viranomaistyössä luotettava ja laadukas tieto ja sen hyödyntäminen mahdollistavat siirtymisen entistä enemmän riskiperusteiseen toimintamalliin, jossa viranomaisen resurssit kohdennetaan riskikuvan pohjalta sinne, missä ovat suurimmat turvallisuus- ja ympäristöriskit, että myös vaikutusmahdollisuudet.

Turvallisuuden parantamisen kannalta tiedon vaikuttavuus tulee olemaan entistä oleellisemmassa osassa liikennejärjestelmän turvallisuuden edistämisessä. Automaatio lisääntyy koko liikennejärjestelmässä ja se tuo mukanaan uusia työkaluja turvallisuustyöhön. Uutena haasteena tulevaisuudessa tulee olemaan kyberturvallisuuteen liittyvät asiat.

Merenkulun turvallisuutta parannetaan myös yhä tiiviimmällä viranomaisyhteistyöllä. Yhdistämällä eri viranomaisten tiedot ja analyysit merenkulun turvallisuudesta, saadaan riskien arviointi aiempaa kattavammaksi ja luotettavammaksi. Lisäksi jatkuva vuorovaikutus elinkeinon sekä muiden sidosryhmien, esimerkiksi oppilaitosten ja tutkijoiden kanssa koetaan tärkeäksi tavaksi edistää merenkulun turvallisuutta.

Uhat tai uhkia aiheuttavat toimintamallit ja ilmiöt kannattaa tunnistaa ajoissa, jotta toimintaa voidaan muuttaa ja näin välttyä onnettomuudelta. Uhkien tunnistamisen apuna käytetään turvallisuusindikaattoreita, jotka on jaoteltu kolmeen pääluokkaan:

  • Merenkulun turvallisuuden tila, jossa kerrotaan vuositasolla yleistilanne merenkulun turvallisuudesta
  • Turvallisuus Suomen merialueilla, jossa käydään läpi tarkemmin onnettomuudet, poikkeat ja rikkomukset Suomen merialueilla sekä
  • Suomalaisten alusten turvallisuus, joka sisältää tarkempaa tietoa suomalaisille aluksille tapahtuneista onnettomuuksista sekä vaaratilanteista jaoteltuna esimerkiksi onnettomuus- ja alusluokittain.
 

Ajankohtaista

Lisää aiheesta Merenkulun turvallisuus

 

 

 

Sivu päivitetty 08.02.2018