Turvallisuus Suomen vesialueilla
 

Turvallisuus Suomen vesialueilla

Onnettomuudet Suomen vesialueilla

Verrattuna aiempiin vuosiin onnettomuuksien määrät ovat pysyneet samalla tasolla Suomen vesialueilla vuonna 2018. Vuoden 2018 tammi-syyskuun aikana Trafin tietoon tuli 33 Suomen vesialueilla tapahtunutta onnettomuutta.

Suomalaisille aluksille tuona aikana Suomen vesialueilla sattui 28 onnettomuutta. Vastaava luku vuonna 2017 oli 16. Suomalaisten alusten osuus Suomen aluevesillä tapahtuneista onnettomuuksista vuonna 2018 oli 85 % (2017 73 %). Samalla, kun onnettomuuksien määrät Suomen vesialueille ovat keskimäärin pysyneet samalla tasolla, ovat liikennemäärät olleet nousussa laskettuna satamakäyntien määrillä. Myös alusrekisterissä olevien suomalaisten alusten määrä on samaan aikaan hiukan kasvanut.

Lähes kymmenen vuoden aikasarjalla tarkasteluna Suomen aluevesillä tapahtuu vuosittain noin 27 - 41 onnettomuutta. Vuosittainen vaihtelu merionnettomuuksien määrissä on ollut voimakastakin, mutta lukumäärä ei yksistään kerro turvallisuuden tilan kehityksestä, koska vaihtelu on satunnaista.

 

Suomen vesialueilla tapahtuneet onnettomuudet

2009201020112012201320142015201620172018
Q158493125
Q21111689710
Q3411121224618
Q47148557
Vuosi283528

 

 

Onnettomuudet onnettomuusluokittain tammi-syyskuu 2018

Edellisvuosien tapaan karilleajot ja pohjakosketukset olivat yleisin onnettomuustyyppi. Karilleajoja ja pohjakosketuksia oli 16 kappaletta, joka oli 50% Suomen vesialueilla tapahtuneista onnettomuuksista. Näiden määrät ovat pysyneet vuodesta toiseen melko samoina. Törmäyksiä ja kosketuksia oli 8 kappaletta eli 24% onnettomuuksista.

 

 

Suomen vesialueilla tapahtuneet onnettomuudet 2017 onnettomuusluokittain

Sarake 1Sarake 2
Yhteentörmäys2
Karilleajo/pohjakosketus14
Aluksen/varusteiden vauriot1
Kosketus/törmäys6
Kaatuminen/kallistuma4
Tulipalo/räjähdys3
Runkovika/vika vt-ovissa1
Muu onnettomuus3

 

Onnettomuudet alusluokittain 2017


Matkustaja-alusten osuus Suomen vesialueilla tapahtuneista onnettomuuksista pieneni verrattuna vuoteen 2016. Matkustaja-aluksien ja ro-ro matkustaja-aluksien yhteenlaskettu osuus vuonna 2017 oli 28%, kun se vuonna 2016 oli 49%. Vastaavasti yli neljännen onnettomuuksista tapahtui kuivalastialuksille, joiden osuus Suomen vesialueiden onnettomuuksista oli 28% (vuonna 2016 10%). Kuivalastialuksille sattui vuoden 2017 aikana 12 onnettomuutta, kun vuonna 2016 niitä oli ollut neljä.

 

Suomen vesialueilla tapahtuneet onnettomuudet 2017 alusluokittain

Jäänmurtajaen3
Kemikaalisäiliöalus1
Kuivalastialus8
Ro-ro lastialus2
Matkustaja-alus5
Ro-ro matkustaja-alus4
Proomu5
Irtolastialus1
Kalastusalus1
Konttialus1
Muu alus1

 

Meriliikenteen poikkeamat ja rikkomukset

 

VTS -poikkeamaraportointi tammi-syyskuu 2018

Trafi seuraa turvallisuutta väylillä ja saa tiedon Liikennevirastolta raportoiduista poikkeamista.

Vuonna 2018 tammi-syyskuun aikana on VTS-keskukset raportoineet yhteensä 212 poikkeamaa. Aiempiin vuosiin verrattuna määrällisesti eniten raportoitiin luotsaukseen liittyvistä asioista (65 kpl). Tämän kategorian raporttimäärä on kasvanut vuoden 2017 määrästä. Kuten aikaisempinakin vuosina, niin kone- ja teknisistä vioista (45 kpl) mukaan lukien blackout -tilanteet (9 kpl) raportoitiin usein. Verrattuna edellisvuosien lukemiin niiden määrät ovat pysyneet saman tasoisina vuodesta toiseen.

Mahdollisia karilleajon estoja raportoitiin 12 kertaa (6 %). Navigoinnista väyläalueen ulkopuolella raportoitiin 9 kertaa (4 %). Näiden ilmoitusten määrät olivat pysyneet keskimäärin samoina.

Lippuvaltioittain tarkasteltuna ehdottomasti suurimman ryhmän muodostivat suomalaiset alukset, 64 kpl (30,2 %), mikä selittynee luonnollisesti sillä, että Suomen vesillä ajaa paljon Suomen lipun alla seilaavia aluksia. Suomalaisten alusten osuus ilmoituksista on pysynyt saman suuruisina viime vuosien aikana. Toiseksi suurin ryhmä olivat hollantilaiset alukset yhteensä 25 raportilla (11,8 %) ja kolmanneksi suurin ryhmä Antigua ja Barbudan lipun alla seilaavat alukset yhteensä 19 raportilla (9,0%).

Kategoria Yhteensä
Ankkuri dragannut/irronnut 2
Black Out 9
Colreg-/ilmoitusrike 15
Karilleajo/pohjakosketus 4
Kone-/tekninen vika 45
Mahdollinen karilleajon esto 12
Alukseen ei saada yhteyttä 4
Ruori-/peräsinvika 4
Törmäys merimerkkiin/laituriin 4
Yhteentörmäys 2
Ylisyväys väylään 7
Öljypäästö 1
Luotsaukseen liittyvä 65
Navigointi väyläalueen ulkopuolella 9
Läheltä piti -tilanne 9
Tulipalo 2
Ankkuri menetetty 1
Muu 17

Lähde: Liikennevirasto

 

 

GOFREP- ja ÅTSS-alueiden raportointi 2018

Suomen valvonta-alueet kattavat GOFREP- alueella (Gulf of Finland Reporting) Helsinki Trafficin osuuden ja Ahvenanmeren reittijakojärjestelmän (Åland Sea TSS) eteläisen osan, jota valvoo Åland Sea Traffic. Suomen hoitama rike- ja poikkeamaraportointi VTS-alueiden ulkopuolella kattaa näiden alueiden tapahtumat. Vuoden 2015 alusta lähtien rikeraporttien osuudessa on tilastoitu paitsi lippuvaltioille lähetetyt raportit, myös ne raportoidut rikkeet, joista ei ole välitetty tietoa alusten lippuvaltioille. Lisäksi tilastoon on laskettu mukaan Ahvenanmeren reittijakojärjestelmän eteläisen osan länsireunalta tehdyt raportit, jotka lähetetään käsiteltäviksi Ruotsiin. GOFREP- ja ÅTSS- alueilla tapahtuneet poikkeamat ovat tilastoitu erikseen.

Rikeraportit

Helsinki Traffic ja Åland Sea Traffic raportoivat 128 rikkomusta vuoden 2018 tammi-syyskuun aikana. Näistä lippuvaltioihin lähetettiin edelleen tutkittavaksi yhteensä 87 raporttia. Yleisin rikkomus koski kansainvälisten meriteiden sääntöjen (COLREG) sääntöä 10 eli ajamista reittijakojärjestelmässä, kuten aiempinakin vuosina. Näitä rikkeitä kirjattiin yhteensä 98 kpl (76 %). Toiseksi yleisin syy raportoinnille liittyi ilmoitusrikkeisiin alueelle saapuessa. Näitä sääntöjä rikottiin yhteensä 16 kertaa (12,5 %). Kolmanneksi eniten rikottiin väistämissääntöjä eli meriteiden sääntöjä 8 ja 15 (toimenpiteet yhteentörmäämisen välttämiseksi ja leikkaavat suunnat). Näitä sääntöjä rikottiin yhteensä 10 kertaa (7,8 %).

 

GOFREP ja ÅTSS

 

ÅTSS

Helsinki Trafficin ja Åland Sea Trafficin valvonta-alueelta tehtiin kaiken kaikkiaan 67 raporttia, joista 39 kpl lähetettiin edelleen alusten lippuvaltioille tiedoksi tai tutkittavaksi. Viimeisiä vuosia verrattaessa raporttimäärät ovat pysyneet saman suuruisina. Tälläkin alueella suurin osa raporteista koski säännön 10 rikettä, 65 kpl (97 %). Lähes kaikki näistä koskivat säännön kohtia ajaminen kaistan yleistä kulkusuuntaa vastaan, ajaminen liikennejakovyöhykkeelle tai -linjalle) ja/tai saapuminen liikennekaistalle.

 

Poikkeamaraportit

Poikkeamaraportteja Helsinki Trafficin ja Åland Sea Trafficin valvonta-alueilta tehtiin vuonna 2018 tammi-syyskuun aikana yhteensä 38 kpl. Vuoden 2015 alusta alusliikenneohjaajia ohjeistettiin raportoimaan kaikki näiden alueiden poikkeamat, kun aiemmin niitä on raportoitu epäsäännöllisesti. Johtuen poikkeaminen lyhyestä aikajaksosta seurannasta, kunnollista ja luotettavaa poikkeamatietoa näiltä alueilta ei vielä ole ehtinyt kertymään. Molemmilla alueilla ehdottomasti suurin osuus raporteista liittyi kone- ja teknisiin vikoihin, joita oli yhteensä 21 kpl (55,3 %).

 

Rikkeet kategorioittain

  ÅTSS GOFREP Yhteensä
Colreg 10-sääntö 65 33 98
MSC 139-ilmoitusrike 0 16 16
Radiovahdinpito RWR 0 1 1
Colreg 8-sääntö 2 2 4
Colreg 13-sääntö 0 2 2
Colreg 15-sääntö 0 6 6
Colreg 16-sääntö 0 1 1

Lähde: Liikennevirasto 

 

Satamavaltiotarkastukset Suomessa

Suomessa tehtiin ulkomaalaisiin aluksiin yhteensä 219 satamavaltiotarkastusta vuoden 2018 tammi-syyskuun aikana. Eri aluksia niiden yhteydessä tarkastettiin 215 kappaletta. Huomautuksia tarkastuksissa annettiin 55 kappaletta, jotka annettiin 36 tarkastuksessa.

Suomessa tarkastettujen alusten lukumäärä on viime vuosina pysynyt hyvin saman suuruisena.

Suomessa pysäytettyjen alusten määrät ovat olleet hyvin pieniä viime vuosina. Suomessa tehtyjen satamavaltiotarkastusten tuloksia voidaan pitää hyvinä. Tarkastukset osoittava, että Suomessa käyvät ulkomaiset alukset täyttävät hyvin kansainvälisten yleissopimusten mukaiset vaatimukset.

 

Suomessa tehdyt satamavaltiotarkastukset

201020112012201320142015201620172018
Tarkastuksia376333283294285292274282219
Tarkastukset, joissa annettu huomautus10410095826965435336
Huomautukset23015517513314393769555
Pysäytykset121320110
 
 

 

Sivu päivitetty 19.11.2018