Turvallisuus Suomen vesialueilla
 

Turvallisuus Suomen vesialueilla

Onnettomuudet Suomen vesialueilla

Verrattuna aiempiin vuosiin onnettomuuksien määrät ovat pysyneet samalla tasolla Suomen vesialueilla vuonna 2018. Vuoden 2018  aikana Trafin tietoon tuli 40 Suomen vesialueilla tapahtunutta onnettomuutta.

Suomalaisille aluksille tuona aikana Suomen vesialueilla sattui 33 onnettomuutta. Vastaava luku vuonna 2017 oli 23. Suomalaisten alusten osuus Suomen aluevesillä tapahtuneista onnettomuuksista vuonna 2018 oli 83 % (2017 72 %). Samalla, kun onnettomuuksien määrät Suomen vesialueille ovat keskimäärin pysyneet samalla tasolla, ovat liikennemäärät olleet nousussa laskettuna satamakäyntien määrillä. Myös alusrekisterissä olevien suomalaisten alusten määrä on samaan aikaan hiukan kasvanut.

Lähes kymmenen vuoden aikasarjalla tarkasteluna Suomen aluevesillä tapahtuu vuosittain noin 27 - 41 onnettomuutta. Vuosittainen vaihtelu merionnettomuuksien määrissä on ollut voimakastakin, mutta lukumäärä ei yksistään kerro turvallisuuden tilan kehityksestä, koska vaihtelu on satunnaista.

 

Suomen vesialueilla tapahtuneet onnettomuudet

2009201020112012201320142015201620172018
Q158493125
Q21211689710
Q3411141224617
Q481385578
Vuosi283528

 

 

Onnettomuudet onnettomuusluokittain 2018

Edellisvuosien tapaan karilleajot ja pohjakosketukset olivat yleisin onnettomuustyyppi. Karilleajoja ja pohjakosketuksia oli 22 kappaletta, joka oli 55% Suomen vesialueilla tapahtuneista onnettomuuksista. Näiden määrät ovat pysyneet vuodesta toiseen melko samoina. Törmäyksiä ja kosketuksia oli 9 kappaletta eli 22% onnettomuuksista.

 

 

Suomen vesialueilla tapahtuneet onnettomuudet 2018 onnettomuusluokittain

Sarake 1Sarake 2
Yhteentörmäys4
Karilleajo/pohjakosketus22
Aluksen/varusteiden vauriot3
Kosketus/törmäys9
Muu onnettomuus/kallistuma2

 

Onnettomuudet alusluokittain 2018

Matkustaja-alusten osuus Suomen vesialueilla tapahtuneista onnettomuuksista kasvoi verrattuna vuoteen 2017. Matkustaja-aluksien ja ro-ro matkustaja-aluksien yhteenlaskettu osuus vuonna 2018 oli 50%, kun se vuonna 2017 oli 28%.

 

Suomen vesialueilla tapahtuneet onnettomuudet 2018 alusluokittain

Jäänmurtaja1
Säiliöalus1
Kuivalastialus3
Ro-ro lastialus1
Matkustaja-alus12
Ro-ro matkustaja-alus8
Proomu2
Irtolastialus1
Ammattivene1
Konttialus3
Muu alus4
Hinaaja3

 

Meriliikenteen poikkeamat ja rikkomukset

 

VTS -poikkeamaraportointi 2018

Liikenne -ja viestintävirasto Traficom (ent. Trafi) seuraa turvallisuutta väylillä ja saa tiedon Väylävirastolta (ent. Liikennevirasto) sekä Vessel Traffic Services Finland Oy:n (VTS) raportoiduista poikkeamista.

Vuonna 2018 aikana on VTS-keskukset raportoineet yhteensä 286 poikkeamaa. Aiempiin vuosiin verrattuna määrällisesti eniten raportoitiin luotsaukseen liittyvistä asioista (86 kpl). Tämän kategorian raporttimäärä on kasvanut vuoden 2017 määrästä. Kuten aikaisempinakin vuosina, niin kone- ja teknisistä vioista (65 kpl) mukaan lukien blackout -tilanteet (11 kpl) raportoitiin usein. Verrattuna edellisvuosien lukemiin niiden määrät ovat pysyneet saman tasoisina vuodesta toiseen.

Mahdollisia karilleajon estoja raportoitiin 16 kertaa. Navigoinnista väyläalueen ulkopuolella raportoitiin 13 kertaa. Näiden ilmoitusten määrät olivat pysyneet keskimäärin samoina.

Lippuvaltioittain tarkasteltuna ehdottomasti suurimman ryhmän muodostivat suomalaiset alukset, 90 kpl (32 %), mikä selittynee luonnollisesti sillä, että Suomen vesillä ajaa paljon Suomen lipun alla seilaavia aluksia. Suomalaisten alusten osuus ilmoituksista on pysynyt saman suuruisina viime vuosien aikana. Toiseksi suurin ryhmä olivat hollantilaiset alukset yhteensä 31 raportilla (11 %) ja kolmanneksi suurin ryhmä Antigua ja Barbudan lipun alla seilaavat alukset yhteensä 22 raportilla (8%).

Kategoria Yhteensä
Ankkuri dragannut/irronnut 2
Black Out 11
Colreg-/ilmoitusrike 23
Karilleajo/pohjakosketus 5
Kone-/tekninen vika 65
Mahdollinen karilleajon esto 16
Alukseen ei saada yhteyttä 5
Ruori-/peräsinvika 4
Törmäys merimerkkiin/laituriin 6
Yhteentörmäys 3
Ylisyväys väylään 8
Öljypäästö 3
Luotsaukseen liittyvä 86
Navigointi väyläalueen ulkopuolella 13
Läheltä piti -tilanne 11
Tulipalo 2
Ankkuri menetetty 1
Muu 22

Lähde: Liikennevirasto

 

 

GOFREP- ja ÅTSS-alueiden raportointi 2018

Suomen valvonta-alueet kattavat GOFREP- alueella (Gulf of Finland Reporting) Helsinki Trafficin osuuden ja Ahvenanmeren reittijakojärjestelmän (Åland Sea TSS) eteläisen osan, jota valvoo Åland Sea Traffic. Suomen hoitama rike- ja poikkeamaraportointi VTS-alueiden ulkopuolella kattaa näiden alueiden tapahtumat. Vuoden 2015 alusta lähtien rikeraporttien osuudessa on tilastoitu paitsi lippuvaltioille lähetetyt raportit, myös ne raportoidut rikkeet, joista ei ole välitetty tietoa alusten lippuvaltioille. Lisäksi tilastoon on laskettu mukaan Ahvenanmeren reittijakojärjestelmän eteläisen osan länsireunalta tehdyt raportit, jotka lähetetään käsiteltäviksi Ruotsiin. GOFREP- ja ÅTSS- alueilla tapahtuneet poikkeamat ovat tilastoitu erikseen.

Rikeraportit

Helsinki Traffic ja Åland Sea Traffic raportoivat 160 rikkomusta vuoden 2018 aikana. Näistä lippuvaltioihin lähetettiin edelleen alusten lippuvaltioille tiedoksi tai tutkittavaksi yhteensä 106 raporttia. Yleisin rikkomus koski kansainvälisten meriteiden sääntöjen (COLREG) sääntöä 10 eli ajamista reittijakojärjestelmässä, kuten aiempinakin vuosina. Näitä rikkeitä kirjattiin yhteensä 120 kpl (75 %). Toiseksi yleisin syy raportoinnille liittyi ilmoitusrikkeisiin. Lähes kaikki näistä koskivat säännön kohtia ajaminen kaistan yleistä kulkusuuntaa vastaan, ajaminen liikennejakovyöhykkeelle tai -linjalle) ja/tai saapuminen liikennekaistalle. Näitä sääntöjä rikottiin yhteensä 21 kertaa (13 %). Kolmanneksi eniten rikottiin väistämissääntöjä eli meriteiden sääntöjä 8 ja 15 (toimenpiteet yhteentörmäämisen välttämiseksi ja leikkaavat suunnat). Näitä sääntöjä rikottiin yhteensä 12 kertaa (8 %).

Viimesiä vuosia verratessa raporttimäärät ovat pysyneet saman suuruisina.

Poikkeamaraportit

Poikkeamaraportteja Helsinki Trafficin ja Åland Sea Trafficin valvonta-alueilta tehtiin vuonna 2018 aikana yhteensä 45 kpl. Vuoden 2015 alusta alusliikenneohjaajia ohjeistettiin raportoimaan kaikki näiden alueiden poikkeamat, kun aiemmin niitä on raportoitu epäsäännöllisesti. Johtuen poikkeaminen lyhyestä aikajaksosta seurannasta, kunnollista ja luotettavaa poikkeamatietoa näiltä alueilta ei vielä ole ehtinyt kertymään. Molemmilla alueilla ehdottomasti suurin osuus raporteista liittyi kone- ja teknisiin vikoihin, joita oli yhteensä 27 kpl (60 %).

 

Rikkeet kategorioittain

  ÅTSS GOFREP Yhteensä
Colreg 10-sääntö 79 41 120
MSC 139-ilmoitusrike 0 21 21
Radiovahdinpito RWR 0 1 1
Colreg 8-sääntö 2 2 4
Colreg 13-sääntö 0 2 2
Colreg 15-sääntö 2 6 8
Colreg 16-sääntö 0 2 2
Muu syy 0 1 1

Lähde: Liikennevirasto 

 

Satamavaltiotarkastukset Suomessa

Suomessa tehtiin ulkomaalaisiin aluksiin yhteensä 281 satamavaltiotarkastusta vuoden 2018 aikana. Eri aluksia niiden yhteydessä tarkastettiin 265 kappaletta. Huomautuksia tarkastuksissa annettiin 75 kappaletta, jotka annettiin 47 tarkastuksessa.

Suomessa tarkastettujen alusten lukumäärä on viime vuosina pysynyt hyvin saman suuruisena.

Suomessa pysäytettyjen alusten määrät ovat olleet hyvin pieniä viime vuosina. Suomessa tehtyjen satamavaltiotarkastusten tuloksia voidaan pitää hyvinä. Tarkastukset osoittava, että Suomessa käyvät ulkomaiset alukset täyttävät hyvin kansainvälisten yleissopimusten mukaiset vaatimukset.

 

Suomessa tehdyt satamavaltiotarkastukset

201020112012201320142015201620172018
Tarkastuksia376333283294285292274282281
Tarkastukset, joissa annettu huomautus10410095826965435347
Huomautukset23015517513314393769575
Pysäytykset121320110
 
 

 

Sivu päivitetty 29.01.2019