Rautatiet
 

Rautateiden turvallisuustavoitteiden seuranta

Rautateiden turvallisuus

Rautateiden turvallisuustilanne 2017

Rautateiden turvallisuustilanne on Suomessa hyvä. Merkittävien onnettomuuksien kokonaismäärässä on laskeva trendi. Merkittäviksi onnettomuuksiksi luokiteltavia junaliikenteen suistumisia, törmäyksiä tai tulipaloja tapahtuu Suomessa vähän.

Tasoristeysonnettomuuksien määrä on pitkän aikavälin tarkastelussa vähentynyt selvästi, mutta viime vuosina hyvä turvallisuuskehitys vaikuttaisi hidastuneen. Raaseporissa 26.10.2017 tapahtunut tasoristeysonnettomuus on vakavin Suomessa viime vuosina tapahtunut rautatieonnettomuus.

Vaihtotyöonnettomuuksien määrässä on ollut selkeä laskeva trendi 2010-luvulla. 

Allejääntien sekä ratatyön ja junaliikenteen rajapinnassa tapahtuvien vaaratilanteiden ja onnettomuuksien määriä ei ole saatu vähenemään ja niitä voidaankin pitää rautateiden merkittävimpinä turvallisuushaasteista Suomessa.

Lue lisää rautatieturvallisuudesta.


Tavoite Mittari Tilanne Tilannearvio
Ylätaso Hyvän turvallisuustason säilyttäminen Merkittävissä onnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrä suhteutettuna junakilometrien määrään Merkittävien onnettomuuksien ja niistä aiheutuneiden vakavien henkilövahinkojen määrissä on ollut laskeva trendi. Vuonna 2017 tapahtui kuitenkin poikkeuksellisen paljon vakavia henkilövahinkoja rautatieonnettomuuksissa.
Keskeiset osatavoitteet Matkustajien ja henkilökunnan hyvän turvallisuustason säilyttäminen Rautatieonnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden matkustajien ja henkilökunnan edustajien määrä suhteutettuna junakilometrien määrään Sekä matkustajien että rautateiden henkilökunnan turvallisuus on ollut hyvä viime vuosina. Junan matkustajille rautatieonnettomuuksista aiheutuvat henkilövahingot ovat hyvin harvinaisia ja rautateiden henkilökunnan edustaja on kuollut rautatieonnettomuudessa viimeksi vuonna 2011.
Tasoristeysonnettomuuksien vähentäminen Tasoristeysonnettomuuksien määrä Tasoristeysonnettomuuksien määrä on selvästi vähentynyt 2000-luvulla. Viime vuosina hyvä kehitys vaikuttaisi kuitenkin hidastuneen. Lisäksi vuosina 2016 ja 2017 on tapahtunut kaksi useita ihmishenkiä vaatinutta onnettomuutta. Vuosina 2012-2016 tasoristeysonnettomuuksia on tapahtunut keskimäärin 37 vuodessa. Vuonna 2017 tapahtui alustavien tietojen mukaan 24 tasoristeysonnettomuutta.
Allejääntien vähentäminen Allejääntionnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrä suhteutettuna junakilometrien määrään + tahallisten allejääntien määrä Rautateiden allejäänneissä on kuollut vuosittain n. 55 henkeä, näistä n. 90 % tahallisia allejääntejä. Tahallisten allejääntien määrän kehityksessä ei ole havaittavaa trendiä. Tahattomat allejäännit ovat hieman vähentyneet, mutta luokittelun epävarmuustekijöistä johtuen ei voida puhua selvästä muutoksesta. Vuonna 2017 allejääntejä tapahtui samassa tahdissa kuin sitä edeltävinä vuosina.
Vaihtotöiden onnettomuuksien ja vaaratilanteiden vähentäminen Vaihtotyöonnettomuuksien määrä, vaihtotöihin liittyvien vaaratilanteiden määrä Vaihtotöissä tapahtuu useita lieviä onnettomuuksia ja vaaratilanteita vuosittain. Vuosina 2014-2017 vaihtotyöpoikkeamien määrä on kuitenkin vähentynyt selvästi.
Ratatöiden onnettomuuksien ja vaaratilanteiden vähentäminen Ratatyöonnettomuuksien määrä, ratatöihin liittyvien vaaratilanteiden määrä Ratatöiden ja junaliikenteen yhteensovittamisessa tapahtuu vuosittain useita vaaratilanteita ja toisinaan myös onnettomuuksia. Tilanteiden määrän kehityksessä ei ole havaittavissa selvää trendiä.

Ajankohtaista

Lisää aiheesta Raideliikenteen turvallisuus

Rautateiden turvallisuuskatsaukset

Suomen rautateiden tila 2016

Suomen rautateiden tila 2015

 

Tietoa rautateiden tilakuvasta

Trafi seuraa rautatieturvallisuuden tilaa. Turvallisuustietoa hyödynnetään mm. toimijoiden turvallisuusjohtamisjärjestelmien toimivuuden arvioinnissa, turvallisuustrendien tunnistamisessa ja sääntelyn kehittämisessä. Turvallisuustilannetta seurataan turvallisuusindikaattorien ja muiden turvallisuuteen liittyvien tietojen avulla.

Rautatieliikenteen turvallisuusindikaattorit jakautuvat rautatieliikenteen turvallisuusdirektiivissä (2016/798/EU) määriteltyihin EU-tason yhteisiin turvallisuusindikaattoreihin (CSI) sekä niitä täydentäviin kansallisiin turvallisuusindikaattoreihin. EU-tason turvallisuusindikaattorit keskittyvät erityisesti junaliikenteen onnettomuuksien seurantaan. Kansallisilla turvallisuusindikaattoreilla pyritään huomioimaan myös vaaratilanteet sekä muu rautatieliikenteeseen liittyvä toiminta, kuten ratatyö ja vaihtotyö.

Turvallisuusindikaattorien määritelmät löytyvät tästä linkistä.

Turvallisuusindikaattoritiedot perustuvat rautatieliikenteen harjoittajien ja rataverkon haltijoiden Trafille raportoimiin turvallisuuspoikkeamiin sekä toimijoiden turvallisuuskertomuksiin. Liikennefakta -sivujen rautatieturvallisuutta käsittelevien tekstien lähteenä on käytetty lisäksi muun muassa rautatieturvallisuuteen liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä.

 
 

 

Sivu päivitetty 27.11.2017