Rautatiet
 

Rautateiden turvallisuustavoitteiden seuranta

Rautateiden turvallisuus

Rautateiden turvallisuustilanne 2018

Raideliikenteen turvallisuus oli hyvä vuonna 2018. Junaliikenteessä tapahtui vähän onnettomuuksia ja matkustajaturvallisuus säilyi hyvällä tasolla.

Alustavien tietojen mukaan vuonna 2018 tapahtui 26 tasoristeysonnettomuutta, mikä on jonkin verran vuosien 2013-2017 keskiarvoa 31,2 vähemmän. Vuonna 2018 tasoristeysonnettomuuksissa menehtyi 5 henkilöä, mikä vastaa vuosien 2013-2017 keskiarvoa. Yksi vakavimmista vuonna 2018 tapahtuneista tasoristeysonnettomuuksista tapahtui aamuyöllä 12.12. Rovaniemen ja Kemijärven välillä tavarajunan törmättyä rekkaan. Onnettomuuden seurauksena rekan kuljettaja menehtyi, veturinkuljettaja loukkaantui ja veturi suistui kiskoilta. Onnettomuus katkaisi ratayhteyden useaksi päiväksi estäen puutavaran kuljetuksia ja aiheuttaen merkittäviä haasteita metsäteollisuuden logistiikalle.

Tasoristeysonnettomuuksien ohella huomattavimpana vuonna 2018 tapahtuneena rautatieonnettomuutena voidaan pitää Mäntyharjulla 7.4.2018 vaarallisten aineiden kuljetuksessa tapahtunutta onnettomuutta. Tilapäisessä säilytyksessä Kinnin liikennepaikalla olleet 50 säiliövaunua pääsivät liikkeelle ja törmäsivät raidepuskimeen. Vaunut murskasivat raidepuskimen ja kaksi vaunua suistui. Toisen suistuneen vaunun säiliö rikkoontui törmäyksessä ja n. 35 000 kiloa bensiinin valmistuksessa käytettävää MTBE-kemikaalia vuosi maastoon. Vuodosta seurasi mittava ympäristövahinko.

Vuonna 2018 tapahtuneiden junan allejääntien tarkka lukumäärä ei ole vielä tiedossa, mutta alustavien tietojen mukaan allejääntejä tapahtui suurin piirtein viime vuosien keskiarvoa 58 vastaava määrä. Tyypillisesti allejäänneistä n. 90 % on tahallisia.

Vaihtotöiden turvallisuus on 2010-luvulla kehittynyt hyvään suuntaan ja vaihtotyössä tapahtuvien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden määrä on selvästi pienentynyt. Vuonna 2018 vaihtotöissä tapahtui kuitenkin jonkin verran vuotta 2017 enemmän onnettomuuksia ja vaaratilanteita lähinnä vuoden 2018 haastavista talviolosuhteista johtuen. Vaikka vaihtotyöpoikkeamien määrä on pitkällä aikavälillä vähentynyt, vaihtotöissä tapahtuu edelleen vuosittain useita vakavia onnettomuuksia ja vaaratilanteita.

Vuodesta toiseen ratatyön turvallisuusongelmat ovat olleet yksi keskeisimmistä turvallisuushaasteista rautateillä ja myös vuonna 2018 ratatöissä tapahtui runsaasti vaaratilanteita. Keskeisiä tekijöitä ratatyön turvallisuusongelmien taustalla ovat runsas aliurakoitsijoiden ja vuokratyövoiman käyttö työn suorittamisessa, suuri vaihtelu radalla työskentelevien henkilöiden osaamisessa sekä riittämätön omavalvonta.

Lue lisää rautatieturvallisuudesta.


Tavoite Mittari Tilanne Tilannearvio
Ylätaso Hyvän turvallisuustason säilyttäminen Merkittävissä onnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrä suhteutettuna junakilometrien määrään Merkittävät onnettomuuksia ja niistä aiheutuneita henkilövahinkoja tapahtuu Suomen rautatieliikenteessä vähän suhteessa liikennemääriin.
Keskeiset osatavoitteet Matkustajien ja henkilökunnan hyvän turvallisuustason säilyttäminen Rautatieonnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden matkustajien ja henkilökunnan edustajien määrä suhteutettuna junakilometrien määrään Sekä matkustajien että rautateiden henkilökunnan turvallisuus on ollut hyvä viime vuosina. Junan matkustajille tai rautateiden henkilökunnalle rautatieonnettomuuksista aiheutuvat henkilövahingot ovat hyvin harvinaisia.
Tasoristeysonnettomuuksien vähentäminen Tasoristeysonnettomuuksien määrä Tasoristeysonnettomuuksien määrä on selvästi vähentynyt 2000-luvulla, mutta viime vuosina hyvä kehitys vaikuttaisi hidastuneen. Vuosina 2013-2017 tapahtui keskimäärin 31,2 tasoristeysonnettomuutta vuodessa. Vuonna 2018 tapahtui alustavien tietojen mukaan 26 tasoristeysonnettomuutta ja näissä kuoli yhteensä 5 henkilöä.
Allejääntien vähentäminen Allejääntionnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrä suhteutettuna junakilometrien määrään + tahallisten allejääntien määrä Rautateiden allejäänneissä on kuollut vuosittain n. 55 henkeä, näistä n. 90 % on tahallisia allejääntejä. Allejääntien määrän kehityksessä ei ole havaittavaa trendiä.
Vaihtotöiden onnettomuuksien ja vaaratilanteiden vähentäminen Vaihtotyöonnettomuuksien määrä, vaihtotöihin liittyvien vaaratilanteiden määrä Vaihtotöissä tapahtuu useita lieviä onnettomuuksia ja vaaratilanteita vuosittain. Vuosina 2014-2018 vaihtotyöpoikkeamien määrä on kuitenkin vähentynyt selvästi.
Ratatöiden onnettomuuksien ja vaaratilanteiden vähentäminen Ratatyöonnettomuuksien määrä, ratatöihin liittyvien vaaratilanteiden määrä Ratatöiden ja junaliikenteen yhteensovittamisessa tapahtuu vuosittain useita vaaratilanteita ja toisinaan myös onnettomuuksia. Tilanteiden määrän kehityksessä ei ole havaittavissa selvää trendiä.

Ajankohtaista

Lisää aiheesta Raideliikenteen turvallisuus

Rautateiden turvallisuuskatsaukset

Suomen rautateiden tila 2016

Suomen rautateiden tila 2015

 

Tietoa rautateiden tilakuvasta

Trafi seuraa rautatieturvallisuuden tilaa. Turvallisuustietoa hyödynnetään mm. toimijoiden turvallisuusjohtamisjärjestelmien toimivuuden arvioinnissa, turvallisuustrendien tunnistamisessa ja sääntelyn kehittämisessä. Turvallisuustilannetta seurataan turvallisuusindikaattorien ja muiden turvallisuuteen liittyvien tietojen avulla.

Rautatieliikenteen turvallisuusindikaattorit jakautuvat rautatieliikenteen turvallisuusdirektiivissä (2016/798/EU) määriteltyihin EU-tason yhteisiin turvallisuusindikaattoreihin (CSI) sekä niitä täydentäviin kansallisiin turvallisuusindikaattoreihin. EU-tason turvallisuusindikaattorit keskittyvät erityisesti junaliikenteen onnettomuuksien seurantaan. Kansallisilla turvallisuusindikaattoreilla pyritään huomioimaan myös vaaratilanteet sekä muu rautatieliikenteeseen liittyvä toiminta, kuten ratatyö ja vaihtotyö.

Turvallisuusindikaattorien määritelmät löytyvät tästä linkistä.

Turvallisuusindikaattoritiedot perustuvat rautatieliikenteen harjoittajien ja rataverkon haltijoiden Trafille raportoimiin turvallisuuspoikkeamiin sekä toimijoiden turvallisuuskertomuksiin. Liikennefakta -sivujen rautatieturvallisuutta käsittelevien tekstien lähteenä on käytetty lisäksi muun muassa rautatieturvallisuuteen liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä.

 
 

 

Sivu päivitetty 07.01.2019