Rautatieturvallisuuden yleiskuva
 

Rautatieturvallisuuden yleiskuva

Rautatieliikenteen turvallisuustilanne Suomessa on kaksijakoinen. Junaliikenteessä tapahtuu vähän onnettomuuksia ja se on erittäin turvallista sekä matkustajien että rautateiden henkilökunnan kannalta. Samaan aikaan kuitenkin tasoristeysonnettomuuksissa ja allejäänneissä tapahtuu edelleen vuosittain useita henkilövahinkoja eikä ratatöiden vaaratilanteiden määrää ole saatu vähenemään.

Junaliikenteen turvallisuustilanne hyvä

Junaliikenteenteen turvallisuus on ollut hyvällä tasolla vuosina 2017 ja 2018. Vakavia suistumia, törmäyksiä tai tulipaloja ei ole tapahtunut junaliikenteessä lainkaan ja lievempiäkin onnettomuuksia on tapahtunut vähän. Vuosittain junaliikenteessä tapahtuu kuitenkin vakavia vaaratilanteita, kuten junan liikennöintiä ilman päälle kytkettyä junakulunvalvonta-laitetta.

Tasoristeysonnettomuuksien määrä vähentynyt

Tasoristeysten turvallisuustilanne herätti paljon keskustelua Suomessa vuonna 2017. Raaseporissa 26.10.2017 tapahtunut kiskobussin ja puolustusvoimien maastokuorma-auton välinen tasoristeysonnettomuus on vakavin Suomessa 2000-luvulla tapahtunut rautatieonnettomuus. Onnettomuuden seurauksena 3 henkilöä menehtyi ja 3 henkilöä loukkaantui vakavasti. Tasoristeysonnettomuuksista aiheutui 2017 tavallista enemmän vakavia henkilövahinkoja, mutta toisaalta tasoristeysonnettomuuksia tapahtui 33 % viime vuosien keskiarvoa vähemmän. Vuonna 2018 syyskuun puoleenväliin mennessä on tapahtunut 20 tasoristeysonnettomuutta ja niissä on menehtynyt 3 henkilöä.

Allejääntien määrä entisellään

Valtaosa rautateillä tapahtuvista kuolemantapauksista aiheutuu allejäänneistä. Vuonna 2017 allejäänneissä menehtyi 57 ihmistä. Määrä on hieman edellisten vuosien keskiarvoa suurempi. Valtaosa allejäänneistä on tahallisia.

Ratatöissä edelleen paljon vaaratilanteita

Vuodesta toiseen ratatyön turvallisuusongelmat ovat yksi keskeisimmistä turvallisuushaasteista rautateillä ja edelleen ratatöissä tapahtuu runsaasti vaaratilanteita. Keskeisiä tekijöitä ratatyön turvallisuusongelmien taustalla ovat runsas aliurakoitsijoiden ja vuokratyövoiman käyttö työn suorittamisessa, suuri vaihtelu radalla työskentelevien henkilöiden osaamisessa sekä riittämätön omavalvonta.

Vaihtotyöpoikkeamien määrä on vähentynyt

Vaihtotöiden turvallisuus on viime vuosina kehittynyt hyvään suuntaan ja vaihtotyössä tapahtuvien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden määrä on selvästi pienentynyt. Osaltaan vaihtotyöpoikkeamien määrän vähenemistä ovat edesauttaneet työtapojen kehittäminen, viime vuosien leudot talvet sekä yksityisraiteiden kunnon paraneminen. Huolimatta poikkeaminen määrän vähenemisestä vaihtotöissä tapahtuu vuosittain vakavia onnettomuuksia. Vuonna 2017 vaihtotyössä tapahtui 3 vakavaan henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta sekä 3 mittavat aineelliset vahingot aiheuttanutta onnettomuutta.

VAK-onnettomuus Mäntyharjulla 

Mäntyharjulla Kinnin liikennepaikalla tilapäisessä säilytyksessä olleet 50 säiliövaunua pääsivät liikkelle ja törmäsivät raidepuskimeen 7.4.2018. Törmäyksen jälkeen 2 vaunua suistui kiskoilta ja toisesta vaunusta vuosi noin 35 000 litraa bensiinin valmistuksessa käytettävää MTBE-kemikaalia maastoon. Vakavat vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvät rautatieonnettomuudet ovat Suomessa harvinaisia, mutta lievempiä vuototapauksia tapahtuu muutamia vuosittain.

Rautatieturvallisuus hyvää länsieurooppalaista tasoa

Verrattaessa Suomen rautatieturvallisuuden tasoa muihin EU-maihin Suomen rautatieturvallisuus on hyvää länsieurooppalaista tasoa. Tarkasteltaessa rautatieonnettomuuksissa kuolleiden määrää suhteessa junakilometrien määrään Suomen rautatieturvallisuus on samalla tasolla Saksan ja Ranskan kanssa. Suomen turvallisuustilanne on jonkin verran Euroopan parhaita maita Tanskaa ja Englantia heikompi, mutta selvästi parempi kuin Itä-Euroopan maissa.

Yhteistyön ja turvallisuuskulttuurin jatkuvan kehittämisen merkitys korostuu

Suomen rautatiejärjestelmä kohtaa suuria muutoksia tulevina vuosina ennen kaikkea henkilöliikenteen kilpailun avautumisen ja sääntelymuutosten myötä. Jotta voidaan varmistaa turvallisuuden jatkuva kehitys yhä monimutkaisemmaksi muuttuvassa toimintaympäristössä, on eri osapuolten välinen toimiva yhteistyö sekä turvallisuuskulttuurin kehitys kriittisen tärkeää. Rautatiejärjestelmä on kokonaisuus, jonka turvallisuus ja tehokkuus riippuvat useiden osapuolien vahvasta panoksesta.

 


 
 
 


 

Sivu päivitetty 19.09.2018