Valtioneuvoston tieliikenneturvallisuutta koskevan periaatepäätöksen seuranta
 

Valtioneuvoston tieliikenneturvallisuutta koskevan periaatepäätöksen seuranta

Tilanne marraskuussa 2018

Tieliikenteen turvallisuutta koskevassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä (2016) asetettiin seitsemän tavoitetta ja niiden alle ryhmiteltiin 17 toimenpidettä tai toimenpidekokonaisuutta liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Lähes kaikki toimenpiteet ovat jo toteutuneet.

Liikennekuolemat ovat vähentyneet 2010-luvulla, mutta huomattavasti puolittamistavoitetta vähemmän. Loukkaantumiset ovat vähentyneet tavoitteen mukaisesti. Kuolemaan johtavista onnettomuuksista ovat vähentyneet  kohtaamis- ja yksittäisonnettomuudet ja mopo-onnettomuudet. Turvalaitteiden käyttö on lisääntynyt ja rattijuoppojen osuus liikennevirrassa on vähentynyt hieman, samoin ylinopeudet pääteillä.

Alla olevissa yhteenvetotaulukoissa on kuvattu lyhyesti periaatepäätöksen toimenpiteiden toteutumista ja liikenneturvallisuutta kuvaavien mittareiden kehitystä. Mittareista löytyy yksityiskohtaisempaa tietoa aihekohtaisilta sivuilta.

Lisätietoja: Valtioneuvoston päätös tieliikenteen turvallisuudesta, 15.12.2016

Tieliikenneturvallisuuden periaatepäätöksen hankeseuranta

Tavoite Toimenpide

1. Liikenteen pelisäännöt selkeiksi Esitys tieliikennelain kokonaisuudistukseksi. HE lausunnolle 2017. HE 180/2017 annettiin eduskunnalle 23.11.2017. Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020.
2. Tehokkuutta liikennesääntöjen valvontaan ja seuraamuksiin Esitys tieliikennevirhemaksusta. HE lausunnolle 2017. Sisältyy uuteen tieliikennelakiin, joka tulee voimaan 1.6.2020.
Sakkomenettelyn käyttöalan laajennus ja ajokieltomenettelyn keventäminen. Mietintö lausunnolle 2016 OM mietintöjä ja muistioita 54/2016 julkaistu 1.12.2016. HE 103/2017 hyväksytty eduskunnassa 8.12.2017.
SM valmistelee sisäisen turvallisuuden strategian. Valmistuu 2017. Sisäisen turvallisuuden strategia hyväksyttiin valtioneuvostossa 5.10.2017
3. Turvallisempia ajoneuvoja teille Selvitys liikenneverkon kehittämisestä ja rahoituksen uudistamisesta Selvitys julkaistu 19.1.2017. Parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioivan työryhmän loppuraportti julkaistu 28.2.2018
Esitys katsastuslainsäädännön uudistamisesta. Lausunnoille 2016. Uusi katsastuslaki tuli voimaan 20.5.2018
Asetus raskaan liikenteen talvirenkaista Talvirengasvaatimus tuli voimaan 2.1.2017
4. Luottamusta liikenteen automatisaatioon Tiekartta älykkään ja turvallisen automaation edistämisestä v. 2017 Liikenteen automaation ja robotiikan kehittämistoimenpiteiden tiekartta on julkaistu 8.5.2017
Kartoitetaan keinoja hankkia, jakaa ja hyödyntää automaattisessa liikenteessä syntyvää tietoa Trafi on pilotoinut luottamusverkostoa automaattikokeilutoimijoiden kehittäjäverkostona vuoden 2018 ajan. Osallistujat ovat kokeneet verkoston hyödylliseksi kokemustenjakofoorumiksi.
Suomi osallistuu aktiivisesti EU-yhteistyöhön verkot-tuneen ja automaattisen ajamisen kehittämiseksi. Suomi osallistui Euroopan komission vetämän C-ITS Platform -yhteistyöhankkeen toiseen vaiheeseen. Automaattisen ajamisen sääntelyn kehittämiseen on vaikutettu osallistumalla mm. jäsenmaiden Connected and Automated Driving High-Level Dialogue -vuoropuheluun sekä GEAR2030-asiantuntijaryhmän työhön.
Tietoturvallisuusstrategian toteuttaminen ja EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivin voimaansaattaminen. HE 2017. HE 192/2017 vp annettu eduskunnalle 19.12.2017. Laki tuli voimaan 9.5.2018.
5. Kuljettajilla on oltava ajanmukaiset taidot ja valmiudet Esitys ajokorttilain uudistamiseksi sekä kuljettajaopetus- ja ajotutkintojärjestelmän ajantasaistamiseksi. HE lausunnolle 2017. HE 146/2017 vp annettu eduskunnalle 19.10.2017. Laki tuli voimaan 1.7.2018
6. Liikenteessä ajokuntoiset ajavat ja muut kulkevat kyydissä Liikennekaarihanke Liikennepalvelulain ensimmäinen vaihe tulee pääosin voimaan 1.7.2018. Liikennepalvelulain toinen vaihe HE 145/2017 annettu eduskunnalle 19.10.2017. Laki tuli voimaan 1.7.2018.
Uusi alkolukkolainsäädäntö 30.12.2016. Hallitus arvioi lainsäädännölle asetettuja tavoitteita ja vaikuttavuutta liikenneturvallisuuden kannalta vuosien 2017-2018 aikana. Alkolukkolaki tuli voimaan 30.12.2016
Hallitus vaikuttaa EU:ssa alkolukkojen lisäämiseksi EU:ssa vaadittavien ajoneuvovarusteiden listalle. Alkolukot mukana Vallettan julistuksessa 29.3.2017
7. Väylien on oltava turvallisessa kunnossa Seurataan korjausvelkatoimenpiteiden toteutusta ja vaikuttavuutta Korjausvelkaohjelman väliraportti 6/2017
Selvitys liikenneverkon kehittämisen ja rahoituksen uudistamiseksi, poliittinen päätös 2017. Selvitys julkaistu 19.1.2017. Parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioivan työryhmän loppuraportti julkaistu 28.2.2018. Ei poliittista päätöstä.

Periaatepäätöksen mittareiden seuranta

Mittari Mittarin määrittely Tilanne

1. Liikennesuoritteet Autoliikenteen suorite
Vuonna 2017 autoilla ajettiin noin 50 mrd km. Liikennemäärä pysyi edellisvuoden tasolla.
Jalankulun ja pyöräilyn suorite ja kulkutapaosuus HLT 2016 mukaan jk ja pp suorite ja kulkutapaosuus on pysynyt ennallaan. Eräiden isojen kaupunkien seurannoissa pyöräily on lisääntynyt viime vuosina.
2. Liikennepalveluiden saatavuus ja käyttö Julkisen liikenteen kysyntä ja tarjonta Vuonna 2017 joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvoi
Kuljetussuorite
Vuonna 2017 kuorma-autoilla kuljetettiin oli 26,3 miljardia tonnikilometriä. Kasvua edellisvuoteen on noin 7 prosenttia.
Liikenne palveluna (MaaS)
Useat yritykset kehittävät "liikenne palveluna" -ajattelumallia
3. Ajoneuvokannan ikä Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä ilman museoautoja Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä oli 11,6 vuotta ilman museoautoja v. 2017. Keski-ikä kasvoi edellisvuodesta.
4. Kuljettajaa avustavien laitteiden ja palveluiden lukumäärä sekä niiden merkitys onnettomuusriskiin Tutkimuksiin ja selvityksiin perustuvat tiedot yleisyydestä ja vaikutuksista
Ajonvakautusjärjestelmä oli vuonna 2016 käytössä noin 47 % henkilöautoista ja vakionopeudensäädin 53 % autoista. Kun valtaosa autoista on toisella automaatiotasolla, onnettomuuksia on arvioitu olevan 10–15 % nykyistä vähemmän.
5. Liikenneonnettomuuksien lukumäärä aiheutumistavan ja seurausten mukaan eriteltynä Kuolleiden ja vakavastí loukkaantuneiden määrä V. 2017 kuolemat vähenivät, mutta kuolleita noin 50 enemmän kuin tasainen eteneminen v. 2020 tavoitetasoon edellyttäisi. Vakavat loukkaantumiset v. 2016 edellisvuosien tasolla.
Suojaamattomien tienkäyttäjien kuolemat ja vakavat loukkaantumiset Jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja mopoilijoiden kuolemien määrä on pysynyt samana ja loukkaantumisten määrä vähentynyt 25 % viimeisinä viitenä vuotena. Vakavat loukkaantumiset eivät vähentyneet 2014 - 2016. Vakavasti loukkaantuneista 38 % oli jalankulkijoita tai pyöräilijöitä sairaanhoidon tilaston mukaan vuonna 2016.
Kuolemat ja vakavat loukkaantumiset päihdeonnettomuuksissa Alkoholirattijuopumusonnettomuuksien osuus liikennekuolemista oli ennakkotietojen mukaan 16 % ja osuus loukkaantumisista 10 % vuonna 2017. Päihdeonnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä pieneni edellisvuosista.
Kuolemat ja vakavat loukkaantumiset kohtaamis- ja yksittäisonnettomuuksissa Liikennekuolemista 24 % ja loukkaantumisista 8 % oli seurausta kohtaamisonnettomuuksista vuonna 2017. Yksittäisonnettomuuksien osuudet olivat 32 % ja 27 %. Kuolemat ja loukkaantumiset ovat vähentyneet viimeisinä viitenä vuotena.
Nuorten ja ikääntyneiden kuolemat ja vakavat loukkaantumiset 15-24-vuotiaiden ja vähintään 65-vuotiaiden liikennekuolemien määrä on pysynyt jokseenkin samana viimeiset 5 vuotta. Iäkkäiden osuus loukkaantuneista on kasvanut ja nuorten osuus pysynyt ennallaan.
Kuolemat ja vakavat loukkaantumiset raskaan liikenteen onnettomuuksissa Raskaan liikenteen onnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä on vähentynyt 23 % viimeisinä viitenä vuotena. Kuolemat eivät ole vähentyneet.
6. Automaattisten ajoneuvojen liikennesuoritteiden ja niiden aiheuttamien onnettomuuksien lukumäärä (ml. kokeilut) Automaattisten ajoneuvojen kokeilujen tulokset
Lukuisia kokeiluja käynnissä.
7. Liikenneonnettomuuksista aiheutuneet taloudelliset vahingot ja niiden yksikköhinnat. Onnettomuuksien yhteiskuntataloudellinen kustannus yksikköhintojen avulla laskettuna Kuolemien ja loukkaantumisten yhteiskuntataloudellinen kustannus oli 1,16 mrd € vuonna 2017. Kustannus pieneni edellisvuodesta.
8. Rikkeiden ja seuraamusten lukumäärä Rattijuoppojen osuus liikennevirrasta ja seuraamusten määrä Alkoholirattijuoppoja oli 0,12 % liikennevirrasta vuonna 2017. Osuus pieneni edellisvuosista. Poliisin tietoon tulleet rattijuopumusrikokset pysyivät ennallaan vuonna 2017.
Ylinopeudet pääteillä ja seuraamusten määrä Yli 10 km/h ylinopeuksien osuus oli kesällä 2017 noin 10 % ja talvella 2017 - 2018 noin 13 %. Ylinopeudet vähenivät edellisvuodesta. Poliisi kirjasi 368 000 nopeusrajoitusten rikkomista vuonna 2017.
Turvalaitteiden käyttö Turvavyötä käytti henkilöauton etupenkillä 93–95 % ihmisistä vuonna 2017. Jalankulkijoista 54 % käytti heijastinta pimeän aikaan valaistussa ympäristössä vuonna 2015. Pyöräilykypärää käytti 42 % pyöräilijöistä vuonna 2016.
9. Tieverkon kunto Ajosuunniltaan erotettujen teiden osuus maanteiden liikennesuoritteesta
30 % maanteiden liikennesuoritteesta ajetaan ajosuunniltaan erotetuilla teillä.
Huonokuntoisten maanteiden osuus liikennesuoritteesta
Liikennesuoritteesta noin 9 % kulkee huonokuntoisella tieverkolla

 

 

 

 

 

 

Sivu päivitetty 23.11.2018