Valtioneuvoston tieliikenneturvallisuutta koskevan periaatepäätöksen seuranta
 

Valtioneuvoston tieliikenneturvallisuutta koskevan periaatepäätöksen seuranta

Tilanne helmikuussa 2019

Tieliikenteen turvallisuutta koskevassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä (2016) asetettiin seitsemän tavoitetta ja niiden alle ryhmiteltiin 17 toimenpidettä tai toimenpidekokonaisuutta liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Lähes kaikki toimenpiteet ovat jo toteutuneet.

Liikennekuolemat ovat vähentyneet 2010-luvulla, mutta huomattavasti puolittamistavoitetta vähemmän. Loukkaantumiset ovat vähentyneet tavoitteen mukaisesti. Kuolemaan johtavista onnettomuuksista ovat vähentyneet  yksittäisonnettomuudet, risteysonnettomuudet ja jalankulkijaonnettomuudet. Turvalaitteiden käyttö on lisääntynyt ja rattijuoppojen osuus liikennevirrassa on vähentynyt hieman, samoin ylinopeudet pääteillä.

Alla olevissa yhteenvetotaulukoissa on kuvattu lyhyesti periaatepäätöksen toimenpiteiden toteutumista ja liikenneturvallisuutta kuvaavien mittareiden kehitystä. Mittareista löytyy yksityiskohtaisempaa tietoa aihekohtaisilta sivuilta.

Lisätietoja: Valtioneuvoston päätös tieliikenteen turvallisuudesta, 15.12.2016

Tieliikenneturvallisuuden periaatepäätöksen hankeseuranta

Tavoite Toimenpide

1. Liikenteen pelisäännöt selkeiksi Esitys tieliikennelain kokonaisuudistukseksi. HE lausunnolle 2017. HE 180/2017 annettiin eduskunnalle 23.11.2017. Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020.
2. Tehokkuutta liikennesääntöjen valvontaan ja seuraamuksiin Esitys tieliikennevirhemaksusta. HE lausunnolle 2017. Sisältyy uuteen tieliikennelakiin, joka tulee voimaan 1.6.2020.
Sakkomenettelyn käyttöalan laajennus ja ajokieltomenettelyn keventäminen. Mietintö lausunnolle 2016 OM mietintöjä ja muistioita 54/2016 julkaistu 1.12.2016. HE 103/2017 hyväksytty eduskunnassa 8.12.2017.
SM valmistelee sisäisen turvallisuuden strategian. Valmistuu 2017. Sisäisen turvallisuuden strategia hyväksyttiin valtioneuvostossa 5.10.2017
3. Turvallisempia ajoneuvoja teille Selvitys liikenneverkon kehittämisestä ja rahoituksen uudistamisesta Selvitys julkaistu 19.1.2017. Parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioivan työryhmän loppuraportti julkaistu 28.2.2018
Esitys katsastuslainsäädännön uudistamisesta. Lausunnoille 2016. Uusi katsastuslaki tuli voimaan 20.5.2018
Asetus raskaan liikenteen talvirenkaista Talvirengasvaatimus tuli voimaan 2.1.2017
4. Luottamusta liikenteen automatisaatioon Tiekartta älykkään ja turvallisen automaation edistämisestä v. 2017 Liikenteen automaation ja robotiikan kehittämistoimenpiteiden tiekartta on julkaistu 8.5.2017
Kartoitetaan keinoja hankkia, jakaa ja hyödyntää automaattisessa liikenteessä syntyvää tietoa Trafi on pilotoinut luottamusverkostoa automaattikokeilutoimijoiden kehittäjäverkostona vuoden 2018 ajan. Osallistujat ovat kokeneet verkoston hyödylliseksi kokemustenjakofoorumiksi.
Suomi osallistuu aktiivisesti EU-yhteistyöhön verkot-tuneen ja automaattisen ajamisen kehittämiseksi. Suomi osallistui Euroopan komission vetämän C-ITS Platform -yhteistyöhankkeen toiseen vaiheeseen. Automaattisen ajamisen sääntelyn kehittämiseen on vaikutettu osallistumalla mm. jäsenmaiden Connected and Automated Driving High-Level Dialogue -vuoropuheluun sekä GEAR2030-asiantuntijaryhmän työhön.
Tietoturvallisuusstrategian toteuttaminen ja EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivin voimaansaattaminen. HE 2017. HE 192/2017 vp annettu eduskunnalle 19.12.2017. Laki tuli voimaan 9.5.2018.
5. Kuljettajilla on oltava ajanmukaiset taidot ja valmiudet Esitys ajokorttilain uudistamiseksi sekä kuljettajaopetus- ja ajotutkintojärjestelmän ajantasaistamiseksi. HE lausunnolle 2017. HE 146/2017 vp annettu eduskunnalle 19.10.2017. Laki tuli voimaan 1.7.2018
6. Liikenteessä ajokuntoiset ajavat ja muut kulkevat kyydissä Liikennekaarihanke Liikennepalvelulain ensimmäinen vaihe tulee pääosin voimaan 1.7.2018. Liikennepalvelulain toinen vaihe HE 145/2017 annettu eduskunnalle 19.10.2017. Laki tuli voimaan 1.7.2018.
Uusi alkolukkolainsäädäntö 30.12.2016. Hallitus arvioi lainsäädännölle asetettuja tavoitteita ja vaikuttavuutta liikenneturvallisuuden kannalta vuosien 2017-2018 aikana. Alkolukkolaki tuli voimaan 30.12.2016
Hallitus vaikuttaa EU:ssa alkolukkojen lisäämiseksi EU:ssa vaadittavien ajoneuvovarusteiden listalle. Alkolukot mukana Vallettan julistuksessa 29.3.2017
7. Väylien on oltava turvallisessa kunnossa Seurataan korjausvelkatoimenpiteiden toteutusta ja vaikuttavuutta Korjausvelkaohjelman lopputiedote
Selvitys liikenneverkon kehittämisen ja rahoituksen uudistamiseksi, poliittinen päätös 2017. Selvitys julkaistu 19.1.2017. Parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioivan työryhmän loppuraportti julkaistu 28.2.2018. Ei poliittista päätöstä.

Periaatepäätöksen mittareiden seuranta

Mittari Mittarin määrittely Tilanne

1. Liikennesuoritteet Autoliikenteen suorite
Vuonna 2017 autoilla ajettiin noin 50 mrd km. Liikennemäärä pysyi edellisvuoden tasolla.
Jalankulun ja pyöräilyn suorite ja kulkutapaosuus HLT 2016 mukaan jk ja pp suorite ja kulkutapaosuus on pysynyt ennallaan. Eräiden isojen kaupunkien seurannoissa pyöräily on lisääntynyt viime vuosina.
2. Liikennepalveluiden saatavuus ja käyttö Julkisen liikenteen kysyntä ja tarjonta Vuonna 2017 joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvoi
Kuljetussuorite
Vuonna 2017 kuorma-autoilla kuljetettiin oli 26,3 miljardia tonnikilometriä. Kasvua edellisvuoteen on noin 7 prosenttia.
Liikenne palveluna (MaaS)
Useat yritykset kehittävät "liikenne palveluna" -ajattelumallia
3. Ajoneuvokannan ikä Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä ilman museoautoja Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä oli 11,7 vuotta ilman museoautoja v. 2018. Keski-ikä kasvoi edellisvuodesta.
4. Kuljettajaa avustavien laitteiden ja palveluiden lukumäärä sekä niiden merkitys onnettomuusriskiin Tutkimuksiin ja selvityksiin perustuvat tiedot yleisyydestä ja vaikutuksista
ESC oli vuonna 2018 vakiovarusteena noin 60 % henkilöautoista. Kuljettajien tukijärjestelmät ovat yleistyneet uusissa autoissa viime vusina. Kun valtaosa autoista on toisella automaatiotasolla, onnettomuuksia on arvioitu olevan 10–15 % nykyistä vähemmän.
5. Liikenneonnettomuuksien lukumäärä aiheutumistavan ja seurausten mukaan eriteltynä Kuolleiden ja vakavastí loukkaantuneiden määrä V. 2018 kuolemat luultavasti edellisvuoden tasolla. Kuolleita noin 60 enemmän kuin tasainen eteneminen v. 2020 tavoitetasoon edellyttäisi. Vakavat loukkaantumiset vähenivät v. 2017.
Suojaamattomien tienkäyttäjien kuolemat ja vakavat loukkaantumiset Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kuolemien ja loukkaantumisten määrä on vähentynyt viimeisinä viitenä vuotena. Pyöräilijöiden vakavat vähenivät vuonna 2017. Vakavasti loukkaantuneista 39 % oli jalankulkijoita tai pyöräilijöitä vuonna 2017.
Kuolemat ja vakavat loukkaantumiset päihdeonnettomuuksissa Alkoholirattijuopumusonnettomuuksien osuus liikennekuolemista oli ennakkotietojen mukaan 13 % ja osuus loukkaantumisista 9 % vuonna 2017. Päihdeonnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä pieneni edellisvuosista.
Kuolemat ja vakavat loukkaantumiset kohtaamis- ja yksittäisonnettomuuksissa Liikennekuolemista 33 % ja loukkaantumisista 8 % oli seurausta kohtaamisonnettomuuksista vuonna 2018. Yksittäisonnettomuuksien osuudet olivat 32 % ja 25 %. Kuolemien määrä on pysynyt likimain samana ja loukkaantumiset vähentyneet viimeisinä viitenä vuotena.
Nuorten ja ikääntyneiden kuolemat ja vakavat loukkaantumiset 15-24-vuotiaiden liikennekuolemat ovat vähentyneet ja vähintään 65-vuotiaiden liikennekuolemien määrä kasvanut viimeisinä 5 vuotena. Iäkkäiden osuus loukkaantuneista on kasvanut ja nuorten osuus pysynyt ennallaan.
Kuolemat ja vakavat loukkaantumiset raskaan liikenteen onnettomuuksissa Kuolemat raskaan liikenteen onnettomuuksissa ovat pysyneet ennallaan ja loukkaantumiset vähentyneet viimeisinä viitenä vuotena.
6. Automaattisten ajoneuvojen liikennesuoritteiden ja niiden aiheuttamien onnettomuuksien lukumäärä (ml. kokeilut) Automaattisten ajoneuvojen kokeilujen tulokset
Lukuisia kokeiluja käynnissä.
7. Liikenneonnettomuuksista aiheutuneet taloudelliset vahingot ja niiden yksikköhinnat. Onnettomuuksien yhteiskuntataloudellinen kustannus yksikköhintojen avulla laskettuna Kuolemien ja loukkaantumisten yhteiskuntataloudellinen kustannus oli ennakkotietojen perusteella noin 1,1 mrd € vuonna 2018. Kustannus pieneni edellisvuodesta.
8. Rikkeiden ja seuraamusten lukumäärä Rattijuoppojen osuus liikennevirrasta ja seuraamusten määrä Alkoholirattijuoppoja oli 0,12 % liikennevirrasta vuonna 2017. Osuus pieneni edellisvuosista. Poliisin tietoon tulleet rattijuopumusrikokset lisääntyivät vuonna 2018.
Ylinopeudet pääteillä ja seuraamusten määrä Yli 10 km/h ylinopeuksien osuus oli kesällä 2018 noin 10 % ja talvella 2017 - 2018 noin 13 %. Ylinopeudet vähenivät edellisvuodesta. Poliisi kirjasi 320000 nopeusrajoitusten rikkomista vuonna 2018.
Turvalaitteiden käyttö Turvavyötä käytti henkilöauton etupenkillä 94–95 % ihmisistä vuonna 2018. Jalankulkijoista 47 % käytti heijastinta pimeän aikaan valaistussa ympäristössä vuonna 2017. Pyöräilykypärää käytti 44 % pyöräilijöistä vuonna 2017.
9. Tieverkon kunto Ajosuunniltaan erotettujen teiden osuus maanteiden liikennesuoritteesta
30 % maanteiden liikennesuoritteesta ajetaan ajosuunniltaan erotetuilla teillä.
Huonokuntoisten maanteiden osuus liikennesuoritteesta
Liikennesuoritteesta noin 9 % kulkee huonokuntoisella tieverkolla

 

 

 

 

 

 

Sivu päivitetty 27.02.2019