Päästöt ja kulutus
 

Linja-autojen päästöt ja kulutus

Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmän (LIPASTO) tietojen mukaan linja-autoliikenteen vuosisuorite oli vuonna 2016 noin 630 miljoonaa kilometriä ja vuosina 2012–2016 keskimäärin 620 miljoonaa kilometriä vuosittain eli noin 1,2 prosenttia tieliikenteen kokonaissuoritteesta. Alla olevassa taulukossa on esitetty linja-autoliikenteen laskennalliset vuotuiset kokonaispäästöt päästölajeittain sekä vuosipäästöjen perusteella lasketut keskimääräiset päästökertoimet LIPASTOn mukaan vuosina 2012–2016.

Päästölaji Vuosipäästö (t/a) Osuus tieliikenteen päästöistä (%) Keskipäästö (g/km) 
hiilimonoksidi CO 962 1,5 1,55
hiilivedyt HC 112 1,3 0,18
typen oksidit NOx 3 281 8,6 5,29
hiukkaset PM 51 4,2 0,083
hiilidioksidi-ekv CO2e 453 781 4,1 731
kulutus 159 461 4,2 34,3 (l/100 km)

 

 

 

Sivu päivitetty 17.09.2018